ข้อมูลโทรศัพท์
งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน
 เบอร์โทรศัพท์
ชื่อหน่วยงาน ชื่ออาคาร/ชั้น ห้อง เบอร์ กล่ม สถานะ แจ้งซ่อม
สำนักทรัพท์สิน บรมราชกุมารี ชั้น2 - 1343 ปกติ แจ้งซ่อม
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ B 2431 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม อาคารตึกม่วง 1 3325 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสต์ ชั้น 2 2318 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 2670 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 2671 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 2651 ปกติ แจ้งซ่อม
งานประสานงาน มมส ตึกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้น 4 7779 ปกติ แจ้งซ่อม
งานประสานงาน มมส ตึกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้น 14 7778 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานประสานงาน มมส ตึกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้น 14 7777 ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักบริการวิชาการ อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม) 1 754411 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
โอเปอเรเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ บรมราชกุมารี 1 1302 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โอเปอเรเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ บรมราชกุมารี 1 1225 ปกติ แจ้งซ่อม
โอเปอเรเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ บรมราชกุมารี 1 1227 ปกติ แจ้งซ่อม
โอเปอเรเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ บรมราชกุมารี 1 1226 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ตึกแปดเหลี่ยม คณะศึกษาศาสต์ คณะศึกษาศาสตร์ ศษ105 6239 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อ. วิจิตรา (คณะสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อม 2744 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 410 2741 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 410 2739 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 409 2740 ปกติ แจ้งซ่อม
อ.ลิขิต (คณะสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อม 405 2747 ปกติ แจ้งซ่อม
อ.ประยูร (คณะสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อม 405 2748 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 405 2743 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 200 2752 ปกติ แจ้งซ่อม
อ.น้ำทิพย์ คำแร่ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 200 2737 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 209 2751 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 209 2736 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 209 2736 ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องแม่บ้าน คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 211 2735 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 203 2733 ปกติ แจ้งซ่อม
สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 203 2749 ปกติ แจ้งซ่อม
สโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 1 2749 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อ. นงนภัส คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 2750 ปกติ แจ้งซ่อม
คณบดี คณะพยาลาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสจร์ ชั้น 2 2330 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ ตึก บี ชั้น 4 2494 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องจดหมาเหตุ สำนักวิทยบริการ ชั้น 4 2494 ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักกิจการหอพัก หอพักกันทรวิชัย หอพักกันทรวิชัย 43754305 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
คณะแพทย์ โรงบาลสุทราเวช - 7714 IP Phone ปกติ แจ้งซ่อม
คณะแพทย์ โรงบาลสุทราเวช - 7764 IP Phone ปกติ แจ้งซ่อม
ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส) ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส) พลาซ่า 43754143 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารบริการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ 2600 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารบริการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ 2222 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ B 413 2812 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ 2666 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 7375 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - 1757 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โรงอาหารกลาง - 1756 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ บริการชุมชน ตึกเล็ก งานซ่อมบำรุง 2415 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารบริการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ งานโทรศัพท์ 2505 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทบริการ บี ชั้น3 one stop service 2455 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องการเงินและพัสดุ ฝ่ายวิจัยและบริการฯ - 2384 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู 2373 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพัก รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบูญเหิม 2374 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องวิชาการ 2352 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ ห้องสำนักงานเลขาฯ 2320 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องผู้ช่ายคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 2311 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ห้องรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2356 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2321 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพักคณบดี 2330 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องทำงานคณบดี 2322 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม ห้องงานระบบและแม่บ้าน 2735 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR-401 ห้องพลังงาน 3582 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR-409 ห้องแม่บ้าน 3581 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องสตูดิโอ AR 306-2 3580 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 303 3579 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการแฟชั่น 3578 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 326 3577 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 325 3576 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 324 3575 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ศุภัชญา 3574 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดวงมณี 3573 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วรวรรณ 3572 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรทิพย์ 3571 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สรรพชัย 3565 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ล็อคแรกขวา 3564 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3563 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3562 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3561 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สันทนา ภิรมย์เกียรติ 3570 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิวัฒน์ วอทอง 3569 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รังสิทธิ์ ตันสุขี 3568 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ 3567 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. วีระพล เจียมวิสุทธิ์ 3566 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. ธัญญารัตน์ อัศวนนท์ 3560 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ปาริชาติ ศรีสนาม 3559 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ธีรพงศ์ ไสลสุข 3558 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร 3557 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.สุปาณี ลักษณะศิโย 3556 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.แสน ศรีสุโร 3553 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.คริษฐ์ เหมศักดิ์ 3554 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.อภิเชษฐ์ ตาครี 3553 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.อิสสระ ดวงเกตุ 3553 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 3552 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สายฝน จำปาทอง 3551 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณทวีชัย 3546 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณไชยา 3546 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณธนวัฒน์ 3546 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณก่อกิจ 3546 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องอ่านหนังสือ วุฒิไกร 3546 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณรัฐกานต์ 3545 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวัชราภรณ์ 3545 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณบรรจง 3545 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณอนุชา 3545 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณทนันภรณ์ 3545 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องวิจัย AR 224 3545 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ 3544 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3543 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3542 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.กตัญญู หอสูติสิมา 3542 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.อนุวัฒน์ การถัก 3541 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ 3540 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.อมฤต หมวดทอง 3539 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จิราภา ธนาไชยสกุล 3535 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อ.นิลปัด ศรีโสภาพ อ.นิลปัด ศรีโสภาพ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ 3538 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อ.สุนิดา ชินณะวงค์ อ.สุนิดา ชินณะวงค์ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวรอ. 3534 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิภา พันธวงค์ 3533 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สกลชัย บุญปัจจา 3532 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.บริรักษ์ อินทรกุลไชย 3531 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วรวิทย์ จันทรเดช 3530 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.มงคล คาร์น 3529 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ประสิทธิ์ สว่างศรี 3528 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.กฤษณุ ผโลปกรณ์ 3527 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รัชณูพรรณ คำสิงห์ศรี 3525 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เมธี พิริยการนนท์ 3524 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ศุภธิดา สว่างแจ้ง 3526 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิชาภรณ์ ชำนิกำจร 3522 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ 3523 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ 3521 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานรักษาความปลอดภัย 3515 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 103 3514 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3512 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณนิศาชล 3509 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณอดิศร 3510 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานธุรการ(คุณพัชรินท์) 3510 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิชาการ(คุณมยุรี) 043-754383 3509 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานประกันคุณภาพ(รพีพร) 3507 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบุคคล(คุณจารุณี) 3508 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานแผน(คุณละเอียด) 3511 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานพัสดุ (สมจิต) 3513 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานพัสดุ(คุณภรประสิทธิ์) 3513 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบัญชี(คุณนิภาพรรณ) 043-754382 3517 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานการเงิน(คุณโกสิน) 043-754381 3506 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 20 ที่นั่ง 3505 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์พวงเพ็ญ 3504 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3502 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3503 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดี 3501 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพิพิธภัณฑ์หอย sc2 405 1149 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการชีวะ 1164 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1162 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ดร.อุษา กลิ่นหอม 1161 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1160 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1159 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานปรีคลินิค 1136 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานอาคารสถานที่และยานยนต์ 1144 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์ 1177 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานกิจการนิสิต 1143 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานนโยบายและแผน 1168 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานวิชาการ 1142 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1146 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานพัสดุ 1130 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ งานการเงินและบัญชี 1112 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 043-754247 1145 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานยนต์ 1144 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ 1143 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 1173 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 043-754247 1172 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 043-754247 1170 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ เลขานุการ คณบดี 043-754248 1175 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ คณบดี 043-754248 1111 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 1183 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 1104 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ผ่ายรักษาความปลอดภัยอาคารคณะวิทยาศาสตร์(sc2) 1141 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาคารคณะวิทยาศาสตร์(sc1) 1132 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องระบบเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ 1100 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องคลังข้อสอบ 1114 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาเคมี 1116 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาเคมี 1129 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย 1340 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 1373 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานสารบรรณ บรมราชกุมารี ชั้น 1 1293 1310 1348 1270 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
งานสารบรรณ งานสารบรรณ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานการประชุม บรมราชกุมารี ชั้น 4 754374 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 1277 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 1277 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
การประชุมระเบียบ/ข้อบังคับ การประชุมระเบียบ/ข้อบังคับ 1313 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานการประชุม บรมราชกุมารี ชั้น 4 1391 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานพิธีการและกิจการพิเศษ บรมราชกุมารี 754443 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กรุงเทพ) 026446695 , 026105439 7778 IP Phone ปกติ แจ้งซ่อม
งานยานยนต์ งานยานยนต์ 43754375 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ . 1323, 754241 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ . 1369, 754315 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สถานีวิทยุ มมส งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บรมราชกุมารี ห้องจัดรายการวิทยุ 1377. 754555 1228 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ งานบริการโทรศัพท์ . 043 754315 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ งานการเงิน . 1723 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ งานพัสดุ งานประกันคุณภาพ ความเสี่ยง งานแผนและงบประมาณ . 1229 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ งานบุคคล งานธุรการ 1233 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บรมราชกุมารี 43754315 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1279 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ งานข่าว 1234 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ งานศิษย์เก่า 1722 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ งานสารสนเทศ 1280 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ งานช่างเทคนิค ชั้น2ตึกบรม 043754556 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการ 1282 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ งานโทรทัศน์ . 1357 , 754315 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานการเงิน 1253 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ บรมราชกุมารี ชั้น 2 1338 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ - 043-754241 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - 1755 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 43754416 1756 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 43754416 1756 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ งานพัสดุ 43754416 1759 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ งานการเงิน 43754416 1758 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ งานวิจัย 43754416 1756 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - 1754 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป 043 754378 1340 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 43754255 1328 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ งานลาศึกษา/ทุน 1371 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ งานทะเบียนประวัติ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ งานนิติกร ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 043 754044 1271 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ หัวหน้าพัสดุ 1398 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ งานไฟฟ้า 1239 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์บริการข้อมูลกองอาคารสถานที่ ศูนย์บริการข้อมูลกองอาคารสถานที่ ศูนย์บริการข้อมูลกองอาคารสถานที่ 1352,1312 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ งานอาคารสถานที่และบริหารทั่วไป 1360 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองอาคารสถานที่ งานผังแม่บทและออกแบบสิ่งก่อสร้าง 1334 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ 1307 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ หัวหน้ากลุ่มงานคลังและบัญชี 1359 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ กลุ่มงานบัญชี 1347 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ งานจ่ายทุนกู้ยืม-พิมพ์เช็ค-หน้าเคาน์เตอร์ 1308 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ 1268 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานงบประมาณแผ่นดิน-งานเงินเดือน- ระบบGFMS กลุ่มงานงบประมาณแผ่นดิน-งานเงินเดือน- ระบบGFMS ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ บรมราชกุมารี 754311 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานธุรการ-เงินรับฝาก งานธุรการ-เงินรับฝาก 1306 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
จ่ายเช็ค-ค่ารักษาพยาบาล-สวัสดิการพนักงาน จ่ายเช็ค-ค่ารักษาพยาบาล-สวัสดิการพนักงาน 1367 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 1318 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ 043 754237 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง 1311 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ 1270 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 043-754449 12621265 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานพัสดุ กองกลาง งานพัสดุ กองกลาง 1265 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานพิธีการ บรมราชกุมารี ชุ้น 4 1358 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานบุคคล กองกลาง งานบุคคล กองกลาง 1374 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานเลขานุการ งานเลขานุการ 043 754242-3 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
เลขานุการอธิการบดี เลขานุการอธิการบดี 13501230 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ 1370 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 1373 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 1262 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรมราชกุมารี ชั้น 3 1332 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน งานบริหาร การเงิน พัสดุ ธุรการ บรมราชกุมารี ชั้น 3 1349 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน กลุ่มงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล บรมราชกุมารี 754240 1336 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน กลุ่มงานวางแผนและวิเคราะห์งบประมาณ บรมราชกุมารี ชั้น 3 1330 ,1231 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 043 754313 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน 13411261 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป 43754571 2070 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานธุรการ งานธุรการ 043-754055 2079 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน งานตารางเรียน/ตารางสอน 21052109 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล 1205 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน นายทะเบียน 1206 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียน 1208 , 754234, 754256 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
กองทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานประมวลผล สำนักงานกองทะเบียนฯ 1209 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 1210 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน กลุ่มงานพัฒนาระบบ 1211 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป 12061207 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน งานการเงิน 1206 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน งานพัสดุ 1207 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน งานธุรการ 1207 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานทะเบียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 1201 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม) 043 754377 1202, 1203, 1204 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา 1204 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) 043 711415,711193 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ 043 754422-3 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเทคโนโลยี (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะเทคโนโลยี (เขตพื้นที่ในเมือง) 6113 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เขตพื้นที่ขามเรียง) คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 043 754085, 043 754086 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะแพทย์ศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะแพทย์ศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) 043 712991-2 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี 4710 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี 4710 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 754371 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 043 754247-8 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงาน 043 754357 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
คณะศึกษาศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะศึกษาศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) 043 721764, 743143-4 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 043 754360 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 043 754316 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 043 754381-2 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 043 754384 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 043 754359 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 043 754353 4500 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) 043 970754 61736174 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) 043 742135 2602 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) 043 742823 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 043 742827 6133 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 043 754317, 043-754429 043 754317 -754137 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 043 754385 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม 043 742830 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม 043 754636 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ (ที่ทำการศรีสวัสดิ์) 043 711162 6072 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ 043 754358 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 2457 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 2456 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 B 303 2446 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา 2702 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี 2233 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณและการประชุม 043 754350 2444 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ 2666 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีฯ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่าย ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานพัฒนานวํตกรรมการเรียนรู้ 2426 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการ 2731 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 1 2732 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 043 754441-2/Fax 043 754410-1 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักพิมพ์ / โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักพิมพ์ / โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043 722312 61006128 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักกิจการหอพัก ผู้อำนวยการ สำนักกิจการหอพัก 2111 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักกิจการหอพัก สำนักกิจการหอพัก 043 754418 043754418 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักกิจการหอพัก (คณาสวัสดิ์) สำนักกิจการหอพัก (คณาสวัสดิ์) 043-712146,043-723029 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานกลุ่มพื้นที่ขามเรียง สำนักงานกลุ่มพื้นที่ขามเรียง 043-719830 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (คอนโด 3) งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (คอนโด 3) 043-754419 1712 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
บ้านพักรับรองอธิการบดี (เขตพื้นที่ในเมือง) บ้านพักรับรองอธิการบดี (เขตพื้นที่ในเมือง) 043-713461 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ) สำนักงานอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ) 043-754443 1374 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 043-754407 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (นาดูน) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (นาดูน) 043-797048 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) 043-721686 IP Phone ปกติ แจ้งซ่อม
สถาบันขงจื้อ สถาบันขงจื้อ 043-723824 6650 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาทั่วไป ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาทั่วไป 043-754571 2070 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานธุรการ สำนักงานศึกษาทั่วไป งานธุรการ สำนักงานศึกษาทั่วไป 2079 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานตารางเรียน/ตารางสอน สำนักงานศึกษาทั่วไป งานตารางเรียน/ตารางสอน สำนักงานศึกษาทั่วไป 21052109 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754380 1384 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โครงการสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษา 1204 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 043-754427 20182021 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โครงการดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ โครงการดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 043-743175 6065 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน-เทศบาล โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน-เทศบาล 6042 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาฯ บริการวิชาการภายนอก โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาฯ บริการวิชาการภายนอก 043-743174 6076 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการทางการแพทย์ 043-754401 2035 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง) ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง) 043-722031 6349 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ 043-722144 6345 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ร้านไหมน้ำผึ้ง ร้านไหมน้ำผึ้ง 043-754430 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์นวัตกรรมไหม ศูนย์นวัตกรรมไหม 043-754314 30473046 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์พัฒนาภาษา ศูนย์พัฒนาภาษา 043-754371 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 043-754373 17373049 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) 043-754318 2060 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 043-754313 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) 043-754431, 043 706081 133 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์หนังสือ ศูนย์หนังสือ 043-754319, 043 754679 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ยูนิเพียว ยูนิเพียว 043-754175 2685 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงาน สำนักงาน 043-754174 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์วิทยุสื่อสาร (หน่วยรักษาความปลอดภัย) ศูนย์วิทยุสื่อสาร (หน่วยรักษาความปลอดภัย) 1312 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (สำนักวิทยบริการ) ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (สำนักวิทยบริการ) 043-754358 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์ส่งเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ศูนย์ส่งเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) 043-754192 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี 042-246363-4 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สกอ.) กรุงเทพฯ 02-6446695, 02-6105439 7777 IP Phone ปกติ แจ้งซ่อม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด 043-754642 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานสภาคณาจารย์ งานสภาคณาจารย์ 043-754181 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด 043-754060 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 1 เทศบาล-โต้รุ่ง ) ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 1 เทศบาล-โต้รุ่ง ) 043-712502 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 2 อาคารบริการกลาง พลาซ่า ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 2 อาคารบริการกลาง พลาซ่า) 043-754584 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 3 บ้านท่าขอนยาง) ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 3 บ้านท่าขอนยาง) 043-970234 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
หน่วยโภชนบริการ หน่วยโภชนบริการ 043-754238 1298 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754238 1297 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (อาคารพลศึกษา) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (อาคารพลศึกษา) 2038 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาย่อย มมส) ธนาคารกรุงเทพ (สาขาย่อย มมส) 043-754611-2 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส) ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส) 043-754141-2 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย (สาขาย่อย มมส) สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย (สาขาย่อย มมส) 043-754088 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ 043-754555 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 107 2725 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
เลขานุการ คณะนิติศาสตร์ ราชนครินทร์ 2119 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 2118 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ เลขาคณบดี 2125 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 307 2738 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานซ่อมบำรุง 2415 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สุกัญญา สิตวัน เลขาผู้อำนวยการ (หน้าห้อง) 2506 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อ.จุไรรัตน์ คุรุโครต คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 108 2730 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร 4729 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 4730 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 4740 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 4760 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและวเิทศสัมพันธ์ 4720 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 4740 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 043-754371 4733 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานสารบรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 4734 ,043-754361 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานบุคคล 043-754369 4713 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานการเงินและบัญชี 4721 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานการเงินและบัญชี 4736 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานพัสดุ 4735 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานพัสดุ 4724 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานพัฒนานิสิต 4739 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานแผนและงบประมาณ 4718 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานวิชาการ (ป.ตรี) 4705 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานวิชาการ (ป.โท- ป.เอก) 4711 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ 4738 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา 4737 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานเทคโนโลยีการศึกษา(อาคาร/โสต/ยานยนต์) 4703 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีการศึกษา 2820 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีการศึกษา (ชั้น 3) ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องอัดสำเนา ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องหนังสือ (ชั้น 2) 4780 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์อาเซื่ยน (ชั้น 2) 4781 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักนิสิตบัณฑิตศึกษา (ชั้น 2) 4782 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ GIS 4783 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ LP  4784 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ประสานงาน สกว.  4785 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขานุการ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 043-754366 4768 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาลาว / เขมร / อาเซี่ยน ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 4758 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 4755 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 4747 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 4745 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญิี่ปุ่น / จีน /  4779 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 4772 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขานุการ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 4826 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4804 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4809 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4813 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4815 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4823 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4799 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ 4796 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขานุการ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 4789 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 4783 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 4784 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 4834 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 4835 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 4838 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขานุการคณบดี 4501 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดี 4586 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.จีระศักดิ์) 4536 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.ดร.เทอดศักดิ์) 4534 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ (อ.สุรศักดิ์) 4589 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.นิรุวรรณ) 4537 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (อ.ดร.กระจ่าง) 4518 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วรพจน์) *Port ชำรุด ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ผศ.ขวัญใจ) 4519 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (อ.สุไวย์รินทร์) 4523 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธุรการ (วิไลลักษณ์) 043-754353 4500 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1 1 4502 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบภายใน (นิรมล) 043-754421 4517 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณะสาธาฯ (นายชำนาญ) 4520 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
พัฒนานิสิต (เทพพร) พัฒนานิสิต (เทพพร)คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 4525 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ การเงิน (มธุรดา) 4531 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พัสดุ (ปิยดา) 4533 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แผน (อนันต์) *Port ชำรุด ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคคล (กัญวรายุพร) *ไม่มี Port ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ (วาทิตย์) 4585 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิจัย (นันท์ชญาณ์) 4588 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศ (นัฐพล) 4580 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์, งานยานยนต์ (วินิจ, ชานนท์, ทองพูน, นิธินาถ) 4581 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกันคุณภาพ (กมลพร) 4583 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์ (นุภาวรรณ) 4584 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องผู้ช่วยสอน (TA) (กานต์นลินญา) 4598 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.ชัยวุฒิ 4601 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ว่าที่.พต.วีรพงษ์ 4603 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.วิรัติ 4604 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สุมัทนา 4605 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ Invited Professor (Prof.David John Huges) 4609 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.วรพจน์ 4606 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ Voluntury Advisor (Mr.Raymond Turnbull) 4610 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.เทอดศักดิ์ 4618 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.นิรุวรรณ 4617 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.จตุพร 4616 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.สุรศักดิ์ 4619 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.จีระศักดิ์ 4628 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.ภญ.บัววรุณ 4629 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.ณัฐจาพร 4630 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.สุไวย์รินทร์ 4631 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.จารุวรรณ 4632 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.น้ำผึ้ง 4634 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ขวัญใจ 4633 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องผู้ช่วยสอน (TA) (เฉลิมพร) 4636 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องผู้ช่วยสอน (TA) (สิรินภา) 4637 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.นิจฉรา 4639 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ 4638 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.สุณีรัตน์ 4642 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.จินดาวัลย์ 4641 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ธิดารัตน์ 4643 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.กัลยา 4645 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.ชัยยง 4644 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.เขมิกา 4648 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.ประชุมพร 4647 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.สุวิมล 4646 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.กระจ่าง 4649 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เจษฎา, สวรรค์ 4663 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ณัชชลิดา 4650 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปิยพร, เจนจิรา 4667 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี อธิการบดี 043-754243 1355 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี เลขานุการอธิการบดี 043-754242 1350 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม รองบริหาร 2724 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม เลขานุการ คณบดี 2728 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม หัวหน้า สำนักงานเลขานุฯ 2722 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม งานพัสดุ 2723 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม งานการเงิน 2721 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม งานวิชาการ 2727 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะส่ิงแวดล้อม งานบุคคล 2726 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานทะเบียน 043-754234 1301 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานทะเบียน 1305 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานทะเบียน 1357 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานทะเบียน 1242 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานตรวจสอบภายใน 1303 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล 1304 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กลุ่มงานคลังและบัญชี 043-754447 1307 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองคลังและพัสดุ 043-754311 1306 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 043-754446 1308 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 043-754238 1344 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 1359 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 1347 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานเงินเดือน กองคลัง 1309 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 1376 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานสารบรรณ บรมราชกุมารี ชั้น 1 1310 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง 1311 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานวิทยุสื่อสาร 1312 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ 043-754237 1315 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ 1381 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ 1318 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 1320 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี เลขานุการ รองอธิการบดี 1319 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา 043-754377 1322 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา 043-754236 1354 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี โครงการสหกิจศึกษา 043-754377 1329 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ห้อง GF MIS 1361 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี เลขานุการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 043-754237 1370 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 043-754237 1372 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 043-754378 1371 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 1338 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานศิลปะ วัฒนธรรม และกิจการนิสิต 7200 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ 043-754313 1324 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ 1375 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 043-754238 1325 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 1260 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 1326 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ 043-754255 1327 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 1328 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน บรมราชกุมารี ชั้น 3 1330 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน บรมราชกุมารี ชั้น 3 1335 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน บรมราชกุมารี ชั้น 3 1336 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน บรมราชกุมารี ชั้น 3 1349 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและการงบประมาณ 1333 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองแผนงาน (ผู้อำนวยการ) บรมราชกุมารี 754312 1332 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี โครงการบริการการศึกษา 043-754376 1365 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมใหญ่ 1314 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี สำนักทรัพย์สิน 1331 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานการประชุม บรมราชกุมารี ชั้น 4 1337 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานการประชุม บรมราชกุมารี ชั้น 4 1391 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 043-754241 1338 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ (หน้าห้อง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบ 1340 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1364 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานตรวจสอบภายใน 1261 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานตรวจสอบภายใน 1341 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานนิติการ และวินัย 1345 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ผอ.งานตรวจสอบภายใน 1303 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ห้องพักนายกสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1351 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ห้องงานพิธีการ 1379 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 1262 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 1263 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ 043-754254 1317 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผอ.กองอาคาร ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ 043-754044 1316 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ 1352 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ 1360 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองอาคารสถานที่ ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ 1362 IP Phone ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานผังแม่บท 1334 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี งานยานยนต์ 043-754375 1353 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานอธิการบดี พิพิธภัณฑ์ 043-754380 1384 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สถานีวิทยุ มมส งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บรมราชกุมารี 754556 1377 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช เลขานุการคณบดี 2625 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานวิชาการ 043-754360 2638 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานแหล่งฝึก 2626 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานกิจการนิสิต 2638 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานบัณฑิตศึกษา/งานบริการวิชาการ 2626 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานการเงิน สำนักงาน 2663 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่ 2659 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานบัญชี 2659 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ 2663 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานบุคคล 2663 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช วานวิจัย 2677 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานยานยนต์ 2707 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานธุรการ 2707 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช งานโสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์ 2632 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช ห้องปฏิบัติการ 2642 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะเภสัช ห้องปฏิบัติการ 2658 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาชูติคอล 2355 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ ห้องศาลจำลอง 2121 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ ห้องพักอาจาร RN-401 2116 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ ห้องสมุด 2120 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ ห้องพักอาจาร RN-402 2117 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ ห้องพักอาจาร RN-403 21181223 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะนิติศาสตร์ งานพัสดุ 2116 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 043754015 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอน 043-722834 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
โรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอน 043-754237 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ 043-970753 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานฝ่ายวิชาการ สำนักงานฝ่ายวิชาการ 043-970754 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ห้องสำนักงาน ชั้น 1 043-970962 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา การโรงแรม 043-970763 043-970763 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์เครื่องมือกลาง ศูนย์เครื่องมือกลาง 043-754068 1747 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานกลยุทธ์ สถาบัน กลุ่มงานกลยุทธ์ สถาบัน 1378 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 1246 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานบริหาร/งาานพัฒนาระบบราชการ งานบริหาร/งาานพัฒนาระบบราชการ 1349 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงาานศูนญไปรษณีย์ สำนักงาานศูนญไปรษณีย์ 043-754402 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์หนังสือ คลังสินค้าเขตพื้นที่ในเมือง 043-970587 6721 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 043-712992 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สายตรงคณบดี สายตรงคณบดี 043-712993 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สายตรงงานพัสดุ สายตรงงานพัสดุ 043-722072 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สายตรงวิชาการ สายตรงวิชาการ 043-722393 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สายตรงปรีคลินิค สายตรงปรีคลินิค 043-754121 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์บริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการทางการแพทย์ 043-722031 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์บริการทางการแพทย์(ขามเรียง) ศูนย์บริการทางการแพทย์(ขามเรียง) 043-754401 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สายตรงห้องเภสัช สายตรงห้องเภสัช 043-725195 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุคต์ ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุคต์ 043-722144 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานเลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการคณะ 043-721764 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักงานโครงการดุษฎีบัณฑิต สำนักงานโครงการดุษฎีบัณฑิต 043-743175 ภายนอก ปกติ แจ้งซ่อม
คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 043-743174 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 043-721788 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา 043-721733 6038 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 043-754412,043-754413 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา 043-754440 2038 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประสานงาน สำนักคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ในเมือง 1714 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
สำนักคอมพิวเตอร์ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ one stop service 2455 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต 043-784388 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมท ด่านประดิษฐ์ คณะบดี 3794 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก 3794 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย 3796 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางศศิ กุลประภา หัวหน้าสำนักงาน 3785 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางสาวชุติกาญน์ เทพคู่ บุคลากร 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ กิจการนิสิต 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางสาวอารียา บุญมาก การเงิน 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นายศรีธเรศ ศรีหาเวช วิชาการ 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางสาวกมลพร แสนพิพิธ บริหารงานทั่วไป 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางสาวศิริเพ็ญ ปลั่งพิมาย พัสดุ 3787 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นายศุภวัฒน์ โม้ตา ธุรการ 3786 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางสาวราตรี โสโพธิ์ พัสดุ 3787 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นางเอื้อมภรณ์ อันทะรัง ประกันคุณภาพ 3788 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
นายภคพล สุนทรโรจน์ นโยบายและแผน 3788 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องคณบดี 5101 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องรองคณบดี 5120 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 5217 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 5220 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิลปวัฒนธรรม 5222 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการสารสนเทศ 5270 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ 5312 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ 5102 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานวิชาการ(ระดับปริญญาตรี) 5177 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานเลขานุการคณบดี /งานธุรการ 5176 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานวิชาการ(ระดับบัณฑิตศึกษา) 5100 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5311 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานการเงิน / งานบัญชี 5173 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานพัสดุ 5319 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ / งานกิจการนิสิต 5178 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานบุคลากร 5323 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานแผนและงบประมาณ / งานประกันคุณภาพ / งานการประชุม 5201 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานยานยนต์ / งานสาธารณูปโภค / งานอาคารสถานที่ 5320 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานโสตทัศนศึกษา (ห้อง copy print) 5158 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่าย) 5303 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบ) 5198 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์(ซ่อมบำรุง ดูแล และรักษา) 5285 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 5267 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ สโมสรนิสิต 5124 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 5270 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5365 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 5333 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 5335 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 5337 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 5341 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 5336 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 5325 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต - 5260 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 5235 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักหัวหน้าภาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1102 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 043-754244 1105 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1103 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1106 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1107 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1108 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1109 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 043-754374 1110 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาฟิสิกส์ 1110 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1140 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1117 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ 1115 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1118 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1187 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1139 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ อาคารฝึกฝีมือพื้นฐานงานตะไบ 1150 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 043-754245 1120 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาชีววิทยา 1121 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1119 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1122 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1123 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1163 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1305 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 1127 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี 1125 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเคมี 1124 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 043-754246 1124 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาเคมี 1128 ภายใน ปกติ แจ้งซ่อม