งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
15 ธันวาคม 2559 เวลา 08:49 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
คณะสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเลขานุการ
ผู้ใช้งาน :  
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
2731
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
2731
อาการ :  
ย้ายคู่สายเข้าห้องสำนักงาน
อื่น ๆ :  
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :