งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
24 มีนาคม 2560 เวลา 10:15 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
ศึกษาศาสตร์  วิทยพัฒนา  ทุกห้อง
ผู้ใช้งาน :  
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์สมร เหล็กกล้า
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
6220
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
0879882766
อาการ :  
ไม่สามารถโทรออกไปที่ ม.ใหม่ ได้
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :