งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:32 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  2  สำนักงานเลขานุการ
ผู้ใช้งาน :  
กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043754407
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
0823069984
อาการ :  
ไม่มีเสียง ไม่มีสัญญาณ
อื่น ๆ :  
สายใน ทั้งห้อง ใช้ไม่ได้ เช่น 1741/1742
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :