งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
วิทยาศาสตร์  ตึกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  SC2-200, SC2-205, SC2-209
ผู้ใช้งาน :  
เกรียงไกร,พรนิภา
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์นายเกรียงไกร นามพุทธา
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043-754247/043-75424
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
1177,1178
อาการ :  
โทรเข้า โทรออกไม่ได้เลย นานกว่า 4 เดือน
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :