งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:00 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
คณะนิติศาสตร์  ราชนครินทร์ ชั้น4 ห้อง 406  406
ผู้ใช้งาน :  
คณบดี คณะนิติศาสตร์
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์อนุรักษ์ ยศสมบูรณ์กลาง
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
2120
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
2116
อาการ :  
ไม่ติดไม่มีสัญญาน
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :