งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
8 มิถุนายน 2560 เวลา 10:32 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
สถาปัตย์ฯ  ทุกชั้น  ทุกห้อง
ผู้ใช้งาน :  
ไชยา
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์นายไชยา ฆารเจริญ
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
ทุกเบอร์
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
3548
อาการ :  
โทรศัพท์โทรออกนอกคณะฯ ไม่ได้ครับ
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :