งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:44 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
ศิลปกรรมศาสตร์  1  105
ผู้ใช้งาน :  
เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์ศุภวัฒน์ นามปัญญา
ประเภท :  
ไม่ทราบสาเหตุ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043-754384
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
0882337859
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :