งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:08 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
เลขานุการอธิการบดี  เลขานุการอธิการบดี  
ผู้ใช้งาน :  
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์อภิราม ทามแก้ว
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
13501230
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
0885608806
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทั้ง2เบอร์ 1230/1350
อื่น ๆ :  
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :