งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
21 สิงหาคม 2560 เวลา 21:35 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  งานช่างเทคนิค  ชั้น2ตึกบรม
ผู้ใช้งาน :  
นายชาญชัยธรรมสาร
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์นายชาญชัย ธรรมสาร
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043754556
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
0847139978
อาการ :  
ได้ยินเสียงว่าหมายเลขนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวซึ่งเป็นเบอร์ประสานงานทางสถานีวิทยุมมสอีกเบอร์043754555ใช้ได้ตามปกติเห็นสมควรที่จะเพิ่มเบอร์มือถือไว้สถานีวิทยุ
อื่น ๆ :  
เห็นสมควรเพิ่มเบอร์มือถือไว้สถานีวิทยุมมส
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :