งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
25 กันยายน 2560 เวลา 10:37 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  สำนักอธิการบดี ชั้น2  -
ผู้ใช้งาน :  
ชลิพร
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์ชลิพร โชติถาวรเจริญ
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
1338
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
1253
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าโทรออกไม่ได้
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :