งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
3 ตุลาคม 2560 เวลา 09:41 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น 3  307
ผู้ใช้งาน :  
ห้องปฏิบัติการ
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์พนิดา พันธ์สมบัติ
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043-754436
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
2738
อาการ :  
ไม่มีเสียงสัญญาณ
อื่น ๆ :  
โทรออกและรับสายไม่ได้
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :