งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
17 ตุลาคม 2560 เวลา 09:34 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
งานเลขานุการ  4  หน้าห้องท่านอธิการบดี
ผู้ใช้งาน :  
นางสาวจินตหรา แสงทะรา
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์จินตหรา แสงทะรา
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
1350,1230
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
043754243,0876355957
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ อะไรเลย
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :