งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
17 ตุลาคม 2560 เวลา 10:24 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
ศึกษาทั่วไป  1  RN-103
ผู้ใช้งาน :  
ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043754055
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
2006,2113
อาการ :  
โทรออกแล้วไม่มีเสียงตู๊ดดดดดด
อื่น ๆ :  
ขอความอนุเคราะห์เร่งด่วน
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :