งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:39 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
สำนักงานอธิการบดี  งานนิติการ และวินัย  
ผู้ใช้งาน :  
นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
ผู้แจ้งซ่อม :  
ระบบงานโทรศัพท์พจนีย์ ศรีเปารยะ
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
1345
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
1232
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ
อื่น ๆ :  
ขอความอนุเคราะห์ ขอเครื่องโทรศัพท์เพื่อพ่วงต่อจากหมายเลข 1232, 1378 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อติดตั้งแทน เบอร์ 1345 และติดตั้ง พ่วงเบอร์ 1378 เพิ่มติดตั้งที่ โต๊ะ คุณอัญชลี หรรษา นิติกรปฏิบัติการ
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
ผู้ซ่อม :