งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
25 สิงหาคม 2559 เวลา 10:01 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
คณะการบัญชีและการจัดการ  --  -
ผู้ใช้งาน :  
-
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
-
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
-
อาการ :  
ย้ายเลขหมาย
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
เดินสายใหม่
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
26 - สิงหาคม - 2559  เวลา - 09:19:27 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา