งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
21 กันยายน 2559 เวลา 10:01 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
คณะเภสัช  ชั้น 3  -
ผู้ใช้งาน :  
-
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
2671
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
2671
อาการ :  
-
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
21 - กันยายน - 2559  เวลา - 13:59:34 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา