งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
26 กันยายน 2559 เวลา 13:46 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  1  -
ผู้ใช้งาน :  
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
เบอร์ภายในโทรติดต่อข
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
3595
อาการ :  
เบอร์ภายในโทรติดต่อข้ามคณะไม่ได้
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
การ์ดเชื่อมต่อมายังโซนคณะพยาบาลมีปัญหา ทำให้ โทรข้ามมาไม่ได้
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
20 - ตุลาคม - 2559  เวลา - 08:40:28 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา