งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
27 กันยายน 2559 เวลา 09:16 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
สำนักวิทยบริการ  สำนักงานเลขา ชั้น 2  -
ผู้ใช้งาน :  
-
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
2406
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
2491
อาการ :  
-
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
28 - กันยายน - 2559  เวลา - 11:27:05 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา