งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
10 ตุลาคม 2559 เวลา 13:33 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  -
ผู้ใช้งาน :  
-
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
043-754241
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
-
อาการ :  
-
อื่น ๆ :  
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
20 - ตุลาคม - 2559  เวลา - 09:08:47 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา