งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:09 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 1  -
ผู้ใช้งาน :  
-
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
ปกติ
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
ติดตั้งใหม่
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
7315
อาการ :  
ย้ายสำนักงานจากชั้น3 ลงมาชั้น 1
อื่น ๆ :  
ไม่มี
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
25 - ตุลาคม - 2559  เวลา - 14:29:55 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา