งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
ผอ.กองอาคาร  ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่  043-754044
ผู้ใช้งาน :  
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
1316
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
1271
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ
อื่น ๆ :  
รายการซ่อม :  
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
02 - พฤษจิกายน - 2559  เวลา - 11:16:55 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา