งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:33 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
ห้องวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1  1
ผู้ใช้งาน :  
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
4502
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
4502
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ
อื่น ๆ :  
รายการซ่อม :  
ย้ายหัวเครื่องใหม่
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
10 - มีนาคม - 2560  เวลา - 13:10:12 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา