งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน

รายละเอียดการแจ้งซ่อม...
วันที่แจ้งซ่อม :  
2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:55 น.
คณะ/หน่วยงาน :  
สำนักยริการวิชาการ  อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม)  1
ผู้ใช้งาน :  
043754411
ผู้แจ้งซ่อม :  
ประเภท :  
เสีย
กลุ่ม :  
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :  
754411
เลขหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ  
เจ้าหน้าที่
อาการ :  
ไม่มีสัญญาณ แจ้งทีโอที
อื่น ๆ :  
รายการซ่อม :  
หนูกัดสายขาดต่อให้ใหม่ใช้งานปกติ
สถานะ :  
วัน/เวลาที่ซ่อม/แก้ไข/รายงาน :  
21 - ธันวาคม - 2559  เวลา - 10:53:02 น.
ผู้ซ่อม :  
สถาพร ไชยปัญหา