งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน
 ระบบจัดการเว็บไซต์
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

= ขั้นตอนดำเนินการ = ซ่อมเสร็จเรียบร้อย = มีปัญหาการซ่อม   = แสดงรายละเอียด
จำนวนทั้งหมด 155 รายการ 
ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง คณะ/หน่วยงาน ผู้ใช้งาน เลขหมายที่เสีย วันที่แจ้งซ่อม อาการที่เสีย สถานะ ผลการซ่อม รายละเอียด
 1 สุพิน  ไตรแก้วเจริญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)  043-721686 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:58 น. ระบบโทรศัพ?ืที่มาดำเนินการติดตั้งและกำหนดหมายเลย 6173 เมื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าวสัญญาณไปติดที่คณะการท่องเที่ยว OK รายละเอียด
 2 ทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ กองบริการการศึกษา  ชั้น 2  - ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 1200 20 มีนาคม 2561 เวลา 15:57 น. หนูกัดสายโทรศัพท์ OK รายละเอียด
 3 วาธิต  สาลี กองอาคารสถานที่  งานผังแม่บทและออกแบบสิ่งก่อสร้าง   วาธิต สาลี 1334 8 มีนาคม 2561 เวลา 09:26 น. งานระบบโทรศัพท์เคยเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ก้ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อม OK รายละเอียด
 4 สุมินทร์ญามาศ  ทิพย์วงศา กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก ชั้น 2  ฝ่ายบริหารทั่วไป พัชรนันท์ 1758 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:32 น. ไม่มีสัญญาโทรศัพท์ OK รายละเอียด
 5 นางสาวบุณฑริกา  ภูผาหลวง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  งานข่าว   บุณฑริกา ภูผาหลวง 1234 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:47 น. ไม่สามารถโทรออก รับสายได้ ไม่มีสัญญาณ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2560 OK รายละเอียด
 6 หนึ่งฤทัย  เนื่องไชยยศ คณะนิติศาสตร์  งานพัสดุ   2116 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:34 น. - OK รายละเอียด
 7 ศศิวิมล  จันทร์เปล่ง กองกลาง  อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4  ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 1 1314 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:15 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 8 ศศิวิมล  จันทร์เปล่ง กองกลาง  อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4  งานการประชุม ศศิวิมล 1342 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:14 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 9 ศุภวัฒน์  นามปัญญา คณะศิลปกรรมศาสตร์  1  ศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์ นายศุภวัฒน์ นามปัญญา ไม่ทราบเบอร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:58 น. ตรวจสอบ และตรวจเช็คเบอร์ OK รายละเอียด
 10 กรรณิการ์  บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาพัฒนาชั้น 6  3609 ดร.วิภาณี สุขเอิบ 6256 24 มกราคม 2561 เวลา 14:35 น. อาจารย์ย้ายโทรศัพท์ค่ะ โทรออกได้ แต่เวลามีคนโทรเข้าไม่สัญญาณค่ะ ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ห้อง 3609 ค่ะ OK รายละเอียด
 11 กรรณิการ์  บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์  ตึกแปดเหลี่ยม  ตึกแปดเหลี่ยม ชั้น 2 ห้องพัก ผศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง เบอร์เดิม 24 มกราคม 2561 เวลา 14:34 น. เป็นเบอร์เดิมค่ะ อาจารย์จำไม่ได้ค่ะ OK รายละเอียด
 12 กรรณิการ์  บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์  ตึกแปดเหลี่ยม  ห้อง ศษ 411 อ.ธัชชัย 6066 24 มกราคม 2561 เวลา 14:26 น. เป็นเบอร์เดิมค่ะ เลยไม่สามารถใช้งานได้ OK รายละเอียด
 13 กรรณิการ์  บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์  ตึกแปดเหลี่ยม  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 6239 24 มกราคม 2561 เวลา 14:25 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 14 จักรกฤษณ์  บุญสีลา บัณฑิตวิทยาลัย  RN ชั้น 2  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พนิดา 2022 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10:42 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 15 นางทัศนีย์  อาจหาญ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 3  1388 นางทัศนีย์ อาจหาญ 1388 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:43 น. ไม่ได้ยินเสียงสนทนา OK รายละเอียด
 16 พจนีย์  ศรีเปารยะ สำนักงานอธิการบดี  งานนิติการ และวินัย   นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร 1345 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:39 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 17 พจนีย์  ศรีเปารยะ สำนักงานอธิการบดี  เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่ (หน้าห้อง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร) พจนีย์ ศรีเปารยะ 1340 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:37 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 18 จักรกฤษณ์  บุญสีลา บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2  สำนักงานบัณฑิต อุบลรัตน์ ป้านภูมิ 2013 31 ตุลาคม 2560 เวลา 11:59 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 19 กรรณิการ์  บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์  อาคารวิทยพัฒนา  สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคโนฯชั้น 6, ภาคพละตึกแปดเหลี่ยม 6235, 6239 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:37 น. ไม่มีสัญญาณ, เงียบ OK รายละเอียด
 20 ภาณุพงศ์  คงสวัสดิ์ ศึกษาทั่วไป  1  RN-103 ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ 043754055 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10:24 น. โทรออกแล้วไม่มีเสียงตู๊ดดดดดด OK รายละเอียด
 21 จินตหรา  แสงทะรา งานเลขานุการ  4  หน้าห้องท่านอธิการบดี นางสาวจินตหรา แสงทะรา 1350,1230 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09:34 น. ไม่มีสัญญาณ อะไรเลย OK รายละเอียด
 22 นวพัสส์  จันทร์เทพ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  คณะวัฒนธรรมศาสตร์  สำนักงาน นวพัสส์ ทุกหมายเลข 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10:16 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 23 ธวัชชัย  แฝงลำดวน คณะเทคโนโลยี  2  234 สำนักงานเลขาคณะ 1804 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:38 น. ไม่ได้รับ ip ครับ ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 24 สยาม  ไพรสนธิ์ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1  สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สยาม 1730 6 ตุลาคม 2560 เวลา 11:20 น. ไม่มีเสียงสัญญาณ OK รายละเอียด
 25 สุรสิทธิ์  คำศรี ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  ชั้น 2  FA206 สุรสิทธิ์ คำศรี / อ.นฤทร์บดินทร์ สาีพัน 3626 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13:46 น. ไม่มีเสัยงสัญญาณ โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้ OK รายละเอียด
 26 พนิดา  พันธ์สมบัติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น 3  307 ห้องปฏิบัติการ 043-754436 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09:41 น. ไม่มีเสียงสัญญาณ OK รายละเอียด
 27 นางนัยนา  ดรชัย กองทะเบียนและประมวลผล  1  - นางนัยนา ดรชัย 1207 2 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น. ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งและต่อสายโทรศัพท์ OK รายละเอียด
 28 ปวิตรา  สินเทาว์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  คณะวัฒนธรรมศาสตร์  สำนักงาน นางสาวปวิตรา สินเทาว์ 6146 26 กันยายน 2560 เวลา 15:23 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 29 ชลิพร  โชติถาวรเจริญ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  สำนักอธิการบดี ชั้น2  - ชลิพร 1338 25 กันยายน 2560 เวลา 10:37 น. ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ OK รายละเอียด
 30 พชรพล  หยุ่มไธสง ตึกแปดเหลี่ยม คณะศึกษาศาสต์  คณะศึกษาศาสตร์  ศษ105 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 6239 22 กันยายน 2560 เวลา 09:16 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 31 จีรพันธ์  ภูครองเพชร สำนักงานอธิการบดี  งานนิติการ และวินัย   นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร 1345 4 กันยายน 2560 เวลา 11:03 น. ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-ออก ติดต่อไม่ได้ OK รายละเอียด
 32 จีรพันธ์  ภูครองเพชร สำนักงานอธิการบดี  งานนิติการ และวินัย   นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร 1345 4 กันยายน 2560 เวลา 11:00 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 33 ปฏิพัฒน์  อุดรไสว กองการเจ้าหน้าที่  อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 3  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิพัฒน์ อุดรไสว 1388 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15:38 น. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า-โทรออกไม่ได้ OK รายละเอียด
 34 นายชาญชัย  ธรรมสาร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  งานช่างเทคนิค  ชั้น2ตึกบรม นายชาญชัยธรรมสาร 043754556 21 สิงหาคม 2560 เวลา 21:35 น. ได้ยินเสียงว่าหมายเลขนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวซึ่งเป็นเบอร์ประสานงานทางสถานีวิทยุมมสอีกเบอร์043754555ใช้ได้ตามปกติเห็นสมควรที่จะเพิ่มเบอร์มือถือไว้สถานีวิทยุ OK รายละเอียด
 35 สมพร  เหล่านุกูล ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม  ห้องสำนักงานศูนย์ฯ ชั้น 1  ห้องสำนักงานศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ 3046 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10:32 น. ใช้งานไม่ได้ ไม่ติด OK รายละเอียด
 36 อภิราม  ทามแก้ว เลขานุการอธิการบดี  เลขานุการอธิการบดี   13501230 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:08 น. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทั้ง2เบอร์ 1230/1350 OK รายละเอียด
 37 ชลิพร  โชติถาวรเจริญ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  บรมราชกุมารี  ชั้น 2 1338 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09:23 น. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ OK รายละเอียด
 38 ยุภา  พลตื้อ สำนักศึกษาทั่วไป  1  RN103 ยุภา 043754055 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:10 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 39 นฤทิพย์  เจริญหล้า สัตวแพทยศาสตร์  สำนักงาน  C201 นฤทิพย์ 6183 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45 น. ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นสายแลนด์หรือการเชื่อมต่ออื่น OK รายละเอียด
 40 ศุภวัฒน์  นามปัญญา ศิลปกรรมศาสตร์  1  105 เจ้าหน้าที่ 043-754384 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:44 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 41 ศุภวัฒน์  นามปัญญา ศิลปกรรมศาสตร์  ทุกชั้น  ทุกห้อง เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 8 มิถุนายน 2560 เวลา 16:17 น. โทรข้ามคณะไม่ได้ OK รายละเอียด
 42 นายไชยา  ฆารเจริญ สถาปัตย์ฯ  ทุกชั้น  ทุกห้อง ไชยา ทุกเบอร์ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10:32 น. โทรศัพท์โทรออกนอกคณะฯ ไม่ได้ครับ OK รายละเอียด
 43 อนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง คณะนิติศาสตร์  ราชนครินทร์ ชั้น4 ห้อง 406  406 คณบดี คณะนิติศาสตร์ 2120 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:00 น. ไม่ติดไม่มีสัญญาน OK รายละเอียด
 44 นายเกรียงไกร  นามพุทธา วิทยาศาสตร์  ตึกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  SC2-200, SC2-205, SC2-209 เกรียงไกร,พรนิภา 043-754247/043-75424 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51 น. โทรเข้า โทรออกไม่ได้เลย นานกว่า 4 เดือน OK รายละเอียด
 45 กันต์กนิษฐ์  หาญวงษา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  2  สำนักงานเลขานุการ กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา 043754407 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:32 น. ไม่มีเสียง ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 46 นายไชยา  ฆารเจริญ สถาปัตย์ฯ  ทุกชั้น  Ar-114 ไชยา ทุกเบอร์ 3 เมษายน 2560 เวลา 10:29 น. โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกนอกคณะฯ ได้ ทุกคู่สายครับ OK รายละเอียด
 47 สมร  เหล็กกล้า ศึกษาศาสตร์  วิทยพัฒนา  ทุกห้อง บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 6220 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:15 น. ไม่สามารถโทรออกไปที่ ม.ใหม่ ได้ OK รายละเอียด
 48 สุภาภรณ์  ประทุมชัน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  043-754373 สุภาภรณ์ 17373049 5 มกราคม 2560 เวลา 10:52 น. ย้ายห้องสำนักงาน ไม่มีคู่สาย ทั้งเบอร์ตรง และเบอร์ภายใน OK รายละเอียด
 49   งานพิธีการและกิจการพิเศษ  บรมราชกุมารี   754443 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14:50 น. Fax ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 50   รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการ B   - 2431 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:35 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 51   ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์  ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์  754371 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:34 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 52   งานทะเบียน  กลุ่มงานทะเบียน   1208 , 754234, 75425 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:33 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 53 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ  บรมราชกุมารี  ชั้น 1 1293 1310 1348 1270 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09:11 น. 043-754235 Fax ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 54 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์  เลขาคณบดี   2125 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:37 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 55 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  กองอาคารสถานที่  043 754044 1271 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:11 น. สายภายในขาด OK รายละเอียด
 56 วงศ์นริน  วงศ์นริน คณะสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเลขานุการ 2731 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08:49 น. ย้ายคู่สายเข้าห้องสำนักงาน OK รายละเอียด
 57 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ  บรมราชกุมารี  43754235 1293 1310 1348 1270 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14:33 น. ไม่มีสัญญาณ OK 754235 เสีย ไม่มีสัญญาณ รายละเอียด
 58 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  กองอาคารสถานที่  043 754044 1271 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08:54 น. คู่สายชำรุด OK รายละเอียด
 59 คมสันต์  คล้ายนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์  1  ทุกห้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เบอร์ภายในโทรติดต่อข 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13:41 น. เบอร์ภายในโทรติดต่อข้ามคณะไม่ได้ OK รายละเอียด
 60 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  งานวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 2 1338 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13:11 น. ต้องการสายโทรศัพท์ จากตลับเข้าเครื่อง ยาว 6 เมตร OK รายละเอียด
 61 คุณอ้อม  เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสต์  ชั้น 2 2318 2 ธันวาคม 2559 เวลา 11:37 น. เครื่องชำรุด OK รายละเอียด
 62 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ สำนักยริการวิชาการ  อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม)  1 043754411 754411 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:55 น. ไม่มีสัญญาณ แจ้งทีโอที OK หนูกัดสายขาดต่อให้ใหม่ใช้งานปกติ รายละเอียด
 63 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  1 2670 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:54 น. ไม่มีสัญญาณ ติดต่อกลับ 2662 OK รายละเอียด
 64 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  1 2671 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:53 น. ไม่มีสัญญาณ โทรกลับ 2662 OK รายละเอียด
 65 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  1 2651 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:52 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 66 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุ มมส งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  บรมราชกุมารี  ห้องจัดรายการวิทยุ เจ้าหน้าที่ 1377. 754555 1228 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:44 น. ย้ายจากชั้นล่าง ไปยังห้องใหม่ ชั้น 1 หน้าลิฟ OK ย้ายและติดตั้งทั้งเบอร์ภายในและภายนอก รายละเอียด
 67 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  - 043754015 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52 น. สัญญาณไม่มา แจ้ง ทีโอที OK รายละเอียด
 68 ภาณุพงศ์  คงสวัสดิ์ สำนักศึกษาทั่วไป  1  RN1-103 panupong.k 2006 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:02 น. เสียงเบา และขาดหาย OK ต่อสายสัญญาณเข้าใหม่(ยืมเบอร์งานรับปริญญา) รายละเอียด
 69 นวพัสส์  จันทร์เทพ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  1  - คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 6133 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น. เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ OK รายละเอียด
 70 เพียรชัย  คำสะอาด คณะมนุษยศาสตร์  3  317 เพียรชัย 4773 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:06 น. ชำรุด OK รายละเอียด
 71 เพียรชัย  คำสะอาด มนุษยศาสตร์  มนุษยศาสตร์  407 เพียรชัย 4828 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:04 น. ชำรุด OK รายละเอียด
 72 ไพฑูรณ์  ศรีพลลา คณะพยาบาล  1  1 สำนักคอมพิวเตอร์ 2455 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:01 น. ชุมสายโทรศัพท์ คณะพยาบาล ไม่ทำงานทั้งชุมสาย OK รายละเอียด
 73 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  สำนักงาน 043 754357 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:37 น. คู่สาย ชำรุด OK รายละเอียด
 74 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ พัฒนานิสิต (เทพพร)  พัฒนานิสิต (เทพพร)คณะสาธารณสุขศาสตร์  1 4525 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:35 น. ไม่มสัญญาณ OK รายละเอียด
 75 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ห้องวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1  1 4502 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:33 น. ไม่มีสัญญาณ OK ย้ายหัวเครื่องใหม่ รายละเอียด
 76 ผกานุช  เหล่าพิเดช สำนักวิทยบริการ  วิทยบริการ A  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 1 ผกานุช 2492 และ 2432 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:31 น. ต้องการสลับขั้วสาย เบอร์ 2492 ไปเป็น 2432 และสลับ เบอร์ 2432 เป็น 2492 OK รายละเอียด
 77 -  - สนง ศึกษาทั่วไป  1  1 - 2115 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:36 น. - OK รายละเอียด
 78 1225  เจ้าหน้าที่ โอเปอเรเตอร์ กองประชาสัมพันธ์  บรมราชกุมารี  1 1226 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:15 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 79 เก๋  กองอาคาร กองอาคารสถานที่  ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่   1362 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:11 น. นำเครื่องมาซ่อม (ต้อม) OK รายละเอียด
 80 เก๋  เก๋ ผอ.กองอาคาร  ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่  043-754044 1316 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 81 2121  2121 เลขานุการ คณะนิติศาสตร์  ราชนครินทร์   2119 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:27 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 82 -  - ศีลปกรรมศาสตร์  1  - - 3626 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15:32 น. - OK รายละเอียด
 83 -  - งานพิธีการ  งานพิธีการ   1358 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15:12 น. - OK รายละเอียด
 84 -  - พยาบาลศาสตร์  ชั้น2  งานพัสดุ - 2368 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09:21 น. - OK รายละเอียด
 85 นฤทิพย์  เจริญหล้า คณะสัตวแพทยศาสตร์  สำนักงาน  C201 สำนักงาน 6183 21 ตุลาคม 2559 เวลา 11:14 น. ไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อและติดต่อภายในไม่ได้ OK รายละเอียด
 86 -  - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  043 754317, 043-754429 043 754317 -754137 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:11 น. - OK รายละเอียด
 87 -  - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 1  - - ติดตั้งใหม่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:09 น. ย้ายสำนักงานจากชั้น3 ลงมาชั้น 1 OK รายละเอียด
 88 เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ ตึกแปดเหลี่ยม คณะศึกษาศาสต์  คณะศึกษาศาสตร์   6239 18 ตุลาคม 2559 เวลา 11:31 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 89 งานสารบรรณ  งานสารบรรณ งานสารบรรณ  ผู้อำนวยการกองกลาง   ผู้อำนวยการกองกลาง 1311 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10:45 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 90 คุณอ้อม  คุณอ้อม คณบดี คณะพยาลาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสจร์  ชั้น 2 2330 2330 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10:44 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 91 เอื้ออารี  เอื้ออารี ห้องจดหมายเหตุ  สำนักวิทยบริการ ตึก บี  ชั้น 4 2494 2494 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10:31 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 92 เกรียงไกร  นามพุทธา คณะวิทยาศาสตร์  SC2  หลายเบอร์/หลายห้อง ครับ kriengkrai.n 1143-1142-1160-และอี 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13:06 น. มีหลายเบอร์ที่เสียแบบเป็น2 อาการครับ 1.เสียงเบา มีสัญญาณรบกวน 2.ไม่มีสัญญาณเลย OK รายละเอียด
 93 -  - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  043 754385 - 3786 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13:38 น. - OK รายละเอียด
 94 -  - กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  - - 043-754241 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13:33 น. - OK รายละเอียด
 95 ทศพล  เจริญผล กองทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานประมวลผล  สำนักงานกองทะเบียนฯ นายทศพล เจริญผล 1209 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:30 น. ไม่มีสัญญาณเสียง OK รายละเอียด
 96 -  - สำนักวิทยบริการ  สำนักงานเลขา ชั้น 2  - ผอ.สำนักวิทยบริการ 2401 4 ตุลาคม 2559 เวลา 15:41 น. - OK รายละเอียด
 97 -  - บรรพชีวิน  ไดโนเสาร์  - - 2814 4 ตุลาคม 2559 เวลา 15:40 น. - OK รายละเอียด
 98 ภาณุพงศ์  คงสวัสดิ์ สำนักศึกษาทั่วไป  1  RN1-103 panupong.k 2006 30 กันยายน 2559 เวลา 14:55 น. ไม่ได้ยินเสียงคนโทรมา และมีเสียงลม OK รายละเอียด
 99 ธิรดา  บุญโชติยกุล คณะสิ่งแวดล้อมฯ  คณะสิ่งแวดล้อมฯ  2722 ธิรดา 2722 29 กันยายน 2559 เวลา 11:21 น. โทรศัพท์ภายในของคณะฯ ทุกหมายเลขโทรติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ แต่โทรติดต่อกับหน่วยงานภายในคณะฯ ได้ OK การ์ดเชื่อมต่อมายังโซนคณะพยาบาลมีปัญหา ทำให้ โทรข้ามมาไม่ได้ รายละเอียด
 100 สุรสิทธิ์  คำศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  ชั้น 2  ห้องภาควิชาศิลปะการแสดง สุรสิทธิ์ คำศรี / อ.นฤทร์บดินทร์ สาีพัน 3626 29 กันยายน 2559 เวลา 09:37 น. ไม่มีเสียงอะไรเลยคับ OK รายละเอียด
 101 -  - สำนักวิทยบริการ  สำนักงานเลขา ชั้น 2  - - 2406 27 กันยายน 2559 เวลา 09:16 น. - OK รายละเอียด
 102 -  - สำนักวิทยบริการ  สำนักงานเลขา ชั้น 2  - - 2493 27 กันยายน 2559 เวลา 08:57 น. - OK รายละเอียด
 103 คมสันต์  คล้ายนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์  1  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ เบอร์ภายในโทรติดต่อข 26 กันยายน 2559 เวลา 13:46 น. เบอร์ภายในโทรติดต่อข้ามคณะไม่ได้ OK การ์ดเชื่อมต่อมายังโซนคณะพยาบาลมีปัญหา ทำให้ โทรข้ามมาไม่ได้ รายละเอียด
 104 นฤมล  - อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  - 043754015 26 กันยายน 2559 เวลา 11:36 น. - OK รายละเอียด
 105 -  -- สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด  043-754060 26 กันยายน 2559 เวลา 09:59 น. - OK รายละเอียด
 106 -  - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  043 754317, 043-754429 26 กันยายน 2559 เวลา 09:58 น. - OK รายละเอียด
 107 -  - คณะพยาบาลศาสตร์  ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  ห้องสำนักงานเลขาฯ 2320 22 กันยายน 2559 เวลา 10:35 น. สายขาด OK รายละเอียด
 108 -  - คณะเภสัช  ชั้น 3  - - 2671 21 กันยายน 2559 เวลา 10:01 น. - OK รายละเอียด
 109 จรัญ  รัตนทิพย์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  โรงอาหารเก่าชั้น 2  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - 1754, 1755, 1756, 17 21 กันยายน 2559 เวลา 09:43 น. เครื่องคู่สาย(ไม่รู้เรียกถูกรึป่าว)มีปัญหาครับ มันดังแต๊ก ๆ และมีไฟกระพริบที่พอร์ท Lan ตลอดเลย OK รายละเอียด
 110 -  - กองอาคารสถานที่  หลังตึกอธิการ  - - 1272 20 กันยายน 2559 เวลา 10:06 น. - OK รายละเอียด
 111 1177  1177 คณะวิทยาศาสตร์  ห้องพิพิธภัณฑ์หอย  sc2 405 1149 19 กันยายน 2559 เวลา 14:31 น. 1177 OK รายละเอียด
 112 -  - รร.สาธิตประถม  อนุบาล หลัง ท่องเที่ยว  - - - 19 กันยายน 2559 เวลา 11:45 น. สายสัญญาณขาด ตกลงมาบนพื้นดิน OK เก็บสายเรียบร้อย รายละเอียด
 113 -  - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  งานการเงิน  043 754315 1723 19 กันยายน 2559 เวลา 11:29 น. - OK รายละเอียด
 114 -  - งานธุรการ-เงินรับฝาก  งานธุรการ-เงินรับฝาก   1306 19 กันยายน 2559 เวลา 11:28 น. - OK รายละเอียด
 115 -  - สำนักคอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการ บี ชั้น 3  - - 2499 19 กันยายน 2559 เวลา 11:20 น. - OK สลับพอร็ต รายละเอียด
 116 -  - สำนักวิทยบริการ  วิทยบริการ เอ  - - 2492 19 กันยายน 2559 เวลา 11:19 น. - OK สลับพอร็ต รายละเอียด
 117 -  - ศูนย์ความร่วมมือ  บรรพชีวิน  - - 1730 19 กันยายน 2559 เวลา 11:18 น. - OK รายละเอียด
 118 -  - คณะวิทยาศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  043-754247 1170 19 กันยายน 2559 เวลา 11:18 น. - OK รายละเอียด
 119 -  - คณะเภสัช  งานการเงิน  สำนักงาน 2663 19 กันยายน 2559 เวลา 11:14 น. - OK รายละเอียด
 120 -  - คณะเภสัช  งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่   2659 19 กันยายน 2559 เวลา 11:13 น. - OK รายละเอียด
 121 คมสันต์  คล้ายนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์  1  FA 107 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3610 ,3609, 3597 19 กันยายน 2559 เวลา 10:27 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 122 -  - คณะวิทยาการสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ ชั้น 3  303 อ.พฤก ติดตั้งใหม่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11:51 น. - OK รายละเอียด
 123 -  - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  งานบริการโทรศัพท์  043 754315 043 754315 16 กันยายน 2559 เวลา 11:33 น. - OK รายละเอียด
 124 -  - สำนักงานอธิการบดี  ฝ่ายประกันคุณภาพ   1375 16 กันยายน 2559 เวลา 11:32 น. - OK รายละเอียด
 125 -  - หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ   1318 16 กันยายน 2559 เวลา 09:22 น. - OK รายละเอียด
 126 -  - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ   - 043 754313 15 กันยายน 2559 เวลา 10:55 น. - OK รายละเอียด
 127 -  - บรรพขีวิน  บรรพชีวิน  - - 3049 14 กันยายน 2559 เวลา 11:07 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 128 -  - คณะวิทยาศาสตร์  sc2  205 - 1155 13 กันยายน 2559 เวลา 08:45 น. ไม่มีสัญญาณ OK สายขาด รายละเอียด
 129 ธวัชชัย  แฝงลำดวน เทคโนโลยี  2  234 สำนักงานเลขานุการ 1802 6 กันยายน 2559 เวลา 15:38 น. ต้องรีบูตใหม่ถึงจะใช้ได้ ได้รับ ip แต่ไม่สามมารถใช้ได้ครับ OK รายละเอียด
 130 -  - คณะพยาบาลศาสตร์  ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  ห้องสำนักงานเลขาฯ 2320 5 กันยายน 2559 เวลา 09:35 น. ไม่มีสัญญาณ OK เปลี่ยนพร็อท รายละเอียด
 131 -  - โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  043-754380 1384 1 กันยายน 2559 เวลา 13:57 น. สัญญาณหายเป็นบางครั้ง ตัดเอง OK เปลี่ยนคู่สาย รายละเอียด
 132 -  - สำนักงานอธิการบดี  หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี  ห้องงานพิธีการ 1379 1 กันยายน 2559 เวลา 10:13 น. ต้องการเปลี่ยนเครือง เครื่องเก่ามาก OK เปลี่ยนเครื่อง รายละเอียด
 133 สยาม  ไพรสนธิ์ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1  สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 1730 31 สิงหาคม 2559 เวลา 11:36 น. เวลายกหู ไม่มีสัญาณเสียง เงียบสนิด OK ipphone เสีย รายละเอียด
 134 ไชยา  ฆารเจริญ คณะสถาปัตย์ฯ  ทุกชั้น  ทุกห้อง ตี๋ 043754381 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13:45 น. เบอร์ภายใน โทรออกนอกคณะฯ ไม่ได้ครับ โทรได้แต่ภายในคณะฯ OK รีเซ็ทการ์ดที่การเมืองแล้วใช้งานได้ปกติ รายละเอียด
 135 -  - สำนักกิจการหอพัก  สำนักกิจการหอพัก  043 754418 043754418 29 สิงหาคม 2559 เวลา 15:27 น. - OK แจ้ง tot แล้ว ไม่มีสัญญาณจากtot รายละเอียด
 136 -  - คณะวิทยาศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ   1143 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14:27 น. - OK รายละเอียด
 137 -  - ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา  ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา การโรงแรม  043-970763 043-970763 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14:03 น. - OK สัญญาณไม่มาจา TOT แจ้งTOTแล้ว รายละเอียด
 138 -  - คณะการบัญชีและการจัดการ  --  - - - 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10:01 น. ย้ายเลขหมาย OK เดินสายใหม่ รายละเอียด
 139 ภาณุพงศ์  คงสวัสดิ์ สำนักศึกษาทั่วไป  1  RN1-107 panupong.k 043754055 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11:20 น. ขอย้ายสายโทรศัพท์จากห้อง RN-107 เป็นห้อง RN-103 เพราะมีคววามจำเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก OK แจ้ง tot แล้ว รายละเอียด
 140 -  - เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ   1370 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:48 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 141 -  - กองอาคารสถานที่  บ่บำบัดน้ำเสีย  - - - 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:04 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 142 -  - สำนักงานอธิการบดี  เลขานุการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  043-754237 1370 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09:09 น. ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 143 ไชยา  ฆารเจริญ สถาปัตย์ฯ  1  สำนักงานเลขาฯ ละเอียด 043754381 16 สิงหาคม 2559 เวลา 16:41 น. โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ OK รายละเอียด
 144 -  - กองบริการการศึกษา  โรงอาหาร  - - 1202 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13:44 น. ไม่มีสัญญาณ OK สายชำรุด รายละเอียด
 145 -  - สำนักงานอธิการบดี  เลขานุการอธิการบดี  043-754242 754242 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09:17 น. ไม่มีสัญญาณ OK หนูกัดสายขาด เดินสายใหม่ เรียบร้อย รายละเอียด
 146 ชณิดาภา  วุฒิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  อาคารCชั้น3ห้องC303  303 ชณิดาภา 6186 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15:20 น. ไม่มีสัญญาณ OK เสียบสาย utp ตั้งค่าให้ใหม่แล้ว รายละเอียด
 147 งานสารบรรณ  งานสารบรรณ งานสารบรรณ  1  1 งานสารบรรณ 754235 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11:26 น. เสียงรบกวน OK สายขาด ต่อสายให้แล้วครับ รายละเอียด
 148 สุชาต  สุชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.นิรุวรรณ)   4537 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11:01 น. ชำรุด OK ดำเนินการเรียบร้อย รายละเอียด
 149 ปรัชญา  - คณะวิทศวะ  1  1 ปรัชญา เพิ่มใหม่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09:26 น. เพิ่มเบอร์ OK รายละเอียด
 150 ชณิดาภา  วุฒิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  อาคารCชั้น3ห้องC303  303 ชณิดาภา 6186 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10:35 น. ไม่มีสัญญาณ OK ไม่มีกุญแจเข้าห้อง รายละเอียด
 151 ชณิดาภา  วุฒิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  อาคารCชั้น3ห้องC303  303 ชณิดาภา 6186 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:26 น. ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ OK ไม่มีคนเปิดห้อง รายละเอียด
 152 โทรศัพท์  โทรศัพท์ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  043 754044 1271 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:46 น. มีสัญญาณรบกวน OK รายละเอียด
 153 โทรศัพท์  งานโทรศัพท์ คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา  043-754245 ภาควิชาชีววิทยา 1120 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:53 น. เครื่องเสีย ยกหูขึ้นไม่รับสาย OK เปลี่ยนเครือง รายละเอียด
 154 ศีลปกรรม  ศีบปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  043 754384 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:16 น. เสีย OK 754384 เสียงไม่ชัดเจน แจ้ง tot แล้ว รายละเอียด
 155 สนง.คณะพยายบาลศาสตร์  สนง.คณะพยายบาลศาสตร์ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  สนง.คณะพยาบาลศาสตร์ สนง.คณะพยาบาลศาสตร์ 2318 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:19 น. เครื่องชำรุด OK รายละเอียด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>