งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน
 ระบบจัดการเว็บไซต์
เลือกปี พ.ศ.

ค้นหาเพื่อสร้างรายงานการซ่อมคอมพิวเตอร์
= ขั้นตอนดำเนินการ = ซ่อมเสร็จเรียบร้อย = มีปัญหาการซ่อม   = แสดงรายละเอียด
จำนวนทั้งหมด 155 รายการ 
ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง คณะ/หน่วยงาน ผู้ใช้งาน เลขหมายที่เสีย วันที่แจ้งซ่อม อาการที่เสีย สถานะ ผลการซ่อม รายละเอียด
 1 สุพิน ไตรแก้วเจริญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) ชั้น สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) ห้อง 043-721686 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:58 น. ระบบโทรศัพ?ืที่มาดำเนินการติดตั้งและกำหนดหมายเลย 6173 เมื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าวสัญญาณไปติดที่คณะการท่องเที่ยว
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 2 ทิพวรรณ เจริญศักดิ์ กองบริการการศึกษา ชั้น ชั้น 2 ห้อง - ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 1200 20 มีนาคม 2561 เวลา 15:57 น. หนูกัดสายโทรศัพท์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 3 วาธิต สาลี กองอาคารสถานที่ ชั้น งานผังแม่บทและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ห้อง วาธิต สาลี 1334 8 มีนาคม 2561 เวลา 09:26 น. งานระบบโทรศัพท์เคยเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ก้ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อม
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 4 สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก ชั้น 2 ห้อง ฝ่ายบริหารทั่วไป พัชรนันท์ 1758 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:32 น. ไม่มีสัญญาโทรศัพท์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 5 นางสาวบุณฑริกา ภูผาหลวง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ชั้น งานข่าว ห้อง บุณฑริกา ภูผาหลวง 1234 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:47 น. ไม่สามารถโทรออก รับสายได้ ไม่มีสัญญาณ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 6 หนึ่งฤทัย เนื่องไชยยศ คณะนิติศาสตร์ ชั้น งานพัสดุ ห้อง 2116 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:34 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 7 ศศิวิมล จันทร์เปล่ง กองกลาง ชั้น อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 1 1314 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:15 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 8 ศศิวิมล จันทร์เปล่ง กองกลาง ชั้น อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 ห้อง งานการประชุม ศศิวิมล 1342 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:14 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 9 ศุภวัฒน์ นามปัญญา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์ นายศุภวัฒน์ นามปัญญา ไม่ทราบเบอร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:58 น. ตรวจสอบ และตรวจเช็คเบอร์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 10 กรรณิการ์ บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น วิทยาพัฒนาชั้น 6 ห้อง 3609 ดร.วิภาณี สุขเอิบ 6256 24 มกราคม 2561 เวลา 14:35 น. อาจารย์ย้ายโทรศัพท์ค่ะ โทรออกได้ แต่เวลามีคนโทรเข้าไม่สัญญาณค่ะ ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ห้อง 3609 ค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 11 กรรณิการ์ บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ตึกแปดเหลี่ยม ห้อง ตึกแปดเหลี่ยม ชั้น 2 ห้องพัก ผศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง เบอร์เดิม 24 มกราคม 2561 เวลา 14:34 น. เป็นเบอร์เดิมค่ะ อาจารย์จำไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 12 กรรณิการ์ บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ตึกแปดเหลี่ยม ห้อง ห้อง ศษ 411 อ.ธัชชัย 6066 24 มกราคม 2561 เวลา 14:26 น. เป็นเบอร์เดิมค่ะ เลยไม่สามารถใช้งานได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 13 กรรณิการ์ บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ตึกแปดเหลี่ยม ห้อง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 6239 24 มกราคม 2561 เวลา 14:25 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 14 จักรกฤษณ์ บุญสีลา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น RN ชั้น 2 ห้อง สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พนิดา 2022 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10:42 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 15 นางทัศนีย์ อาจหาญ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1388 นางทัศนีย์ อาจหาญ 1388 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:43 น. ไม่ได้ยินเสียงสนทนา
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 16 พจนีย์ ศรีเปารยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น งานนิติการ และวินัย ห้อง นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร 1345 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:39 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 17 พจนีย์ ศรีเปารยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง กองการเจ้าหน้าที่ (หน้าห้อง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร) พจนีย์ ศรีเปารยะ 1340 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:37 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 18 จักรกฤษณ์ บุญสีลา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น อาคารราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2 ห้อง สำนักงานบัณฑิต อุบลรัตน์ ป้านภูมิ 2013 31 ตุลาคม 2560 เวลา 11:59 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 19 กรรณิการ์ บุญพิคำ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น อาคารวิทยพัฒนา ห้อง สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคโนฯชั้น 6, ภาคพละตึกแปดเหลี่ยม 6235, 6239 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:37 น. ไม่มีสัญญาณ, เงียบ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 20 ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ ศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ห้อง RN-103 ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ 043754055 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10:24 น. โทรออกแล้วไม่มีเสียงตู๊ดดดดดด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 21 จินตหรา แสงทะรา งานเลขานุการ ชั้น 4 ห้อง หน้าห้องท่านอธิการบดี นางสาวจินตหรา แสงทะรา 1350,1230 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09:34 น. ไม่มีสัญญาณ อะไรเลย
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 22 นวพัสส์ จันทร์เทพ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ชั้น คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้อง สำนักงาน นวพัสส์ ทุกหมายเลข 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10:16 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 23 ธวัชชัย แฝงลำดวน คณะเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 234 สำนักงานเลขาคณะ 1804 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:38 น. ไม่ได้รับ ip ครับ ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 24 สยาม ไพรสนธิ์ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชั้น อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ห้อง สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สยาม 1730 6 ตุลาคม 2560 เวลา 11:20 น. ไม่มีเสียงสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 25 สุรสิทธิ์ คำศรี ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง FA206 สุรสิทธิ์ คำศรี / อ.นฤทร์บดินทร์ สาีพัน 3626 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13:46 น. ไม่มีเสัยงสัญญาณ โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 26 พนิดา พันธ์สมบัติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชั้น คณะสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น 3 ห้อง 307 ห้องปฏิบัติการ 043-754436 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09:41 น. ไม่มีเสียงสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 27 นางนัยนา ดรชัย กองทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ห้อง - นางนัยนา ดรชัย 1207 2 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น. ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งและต่อสายโทรศัพท์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 28 ปวิตรา สินเทาว์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ชั้น คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้อง สำนักงาน นางสาวปวิตรา สินเทาว์ 6146 26 กันยายน 2560 เวลา 15:23 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 29 ชลิพร โชติถาวรเจริญ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น สำนักอธิการบดี ชั้น2 ห้อง - ชลิพร 1338 25 กันยายน 2560 เวลา 10:37 น. ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าโทรออกไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 30 พชรพล หยุ่มไธสง ตึกแปดเหลี่ยม คณะศึกษาศาสต์ ชั้น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง ศษ105 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 6239 22 กันยายน 2560 เวลา 09:16 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 31 จีรพันธ์ ภูครองเพชร สำนักงานอธิการบดี ชั้น งานนิติการ และวินัย ห้อง นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร 1345 4 กันยายน 2560 เวลา 11:03 น. ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-ออก ติดต่อไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 32 จีรพันธ์ ภูครองเพชร สำนักงานอธิการบดี ชั้น งานนิติการ และวินัย ห้อง นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร 1345 4 กันยายน 2560 เวลา 11:00 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 33 ปฏิพัฒน์ อุดรไสว กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 3 ห้อง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิพัฒน์ อุดรไสว 1388 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15:38 น. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า-โทรออกไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 34 นายชาญชัย ธรรมสาร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น งานช่างเทคนิค ห้อง ชั้น2ตึกบรม นายชาญชัยธรรมสาร 043754556 21 สิงหาคม 2560 เวลา 21:35 น. ได้ยินเสียงว่าหมายเลขนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวซึ่งเป็นเบอร์ประสานงานทางสถานีวิทยุมมสอีกเบอร์043754555ใช้ได้ตามปกติเห็นสมควรที่จะเพิ่มเบอร์มือถือไว้สถานีวิทยุ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 35 สมพร เหล่านุกูล ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น ห้องสำนักงานศูนย์ฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องสำนักงานศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ 3046 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10:32 น. ใช้งานไม่ได้ ไม่ติด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 36 อภิราม ทามแก้ว เลขานุการอธิการบดี ชั้น เลขานุการอธิการบดี ห้อง 13501230 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:08 น. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทั้ง2เบอร์ 1230/1350
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 37 ชลิพร โชติถาวรเจริญ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น บรมราชกุมารี ห้อง ชั้น 2 1338 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09:23 น. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 38 ยุภา พลตื้อ สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ห้อง RN103 ยุภา 043754055 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:10 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 39 นฤทิพย์ เจริญหล้า สัตวแพทยศาสตร์ ชั้น สำนักงาน ห้อง C201 นฤทิพย์ 6183 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45 น. ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นสายแลนด์หรือการเชื่อมต่ออื่น
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 40 ศุภวัฒน์ นามปัญญา ศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 105 เจ้าหน้าที่ 043-754384 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:44 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 41 ศุภวัฒน์ นามปัญญา ศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ทุกชั้น ห้อง ทุกห้อง เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 8 มิถุนายน 2560 เวลา 16:17 น. โทรข้ามคณะไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 42 นายไชยา ฆารเจริญ สถาปัตย์ฯ ชั้น ทุกชั้น ห้อง ทุกห้อง ไชยา ทุกเบอร์ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10:32 น. โทรศัพท์โทรออกนอกคณะฯ ไม่ได้ครับ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 43 อนุรักษ์ ยศสมบูรณ์กลาง คณะนิติศาสตร์ ชั้น ราชนครินทร์ ชั้น4 ห้อง 406 ห้อง 406 คณบดี คณะนิติศาสตร์ 2120 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:00 น. ไม่ติดไม่มีสัญญาน
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 44 นายเกรียงไกร นามพุทธา วิทยาศาสตร์ ชั้น ตึกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ห้อง SC2-200, SC2-205, SC2-209 เกรียงไกร,พรนิภา 043-754247/043-75424 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51 น. โทรเข้า โทรออกไม่ได้เลย นานกว่า 4 เดือน
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 45 กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ชั้น 2 ห้อง สำนักงานเลขานุการ กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา 043754407 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:32 น. ไม่มีเสียง ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 46 นายไชยา ฆารเจริญ สถาปัตย์ฯ ชั้น ทุกชั้น ห้อง Ar-114 ไชยา ทุกเบอร์ 3 เมษายน 2560 เวลา 10:29 น. โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกนอกคณะฯ ได้ ทุกคู่สายครับ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 47 สมร เหล็กกล้า ศึกษาศาสตร์ ชั้น วิทยพัฒนา ห้อง ทุกห้อง บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 6220 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:15 น. ไม่สามารถโทรออกไปที่ ม.ใหม่ ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 48 สุภาภรณ์ ประทุมชัน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ชั้น ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ห้อง 043-754373 สุภาภรณ์ 17373049 5 มกราคม 2560 เวลา 10:52 น. ย้ายห้องสำนักงาน ไม่มีคู่สาย ทั้งเบอร์ตรง และเบอร์ภายใน
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 49 งานพิธีการและกิจการพิเศษ ชั้น บรมราชกุมารี ห้อง 754443 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14:50 น. Fax ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 50 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ ชั้น สำนักวิทยบริการ B ห้อง - 2431 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:35 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 51 ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ชั้น ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ห้อง 754371 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:34 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 52 งานทะเบียน ชั้น กลุ่มงานทะเบียน ห้อง 1208 , 754234, 75425 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:33 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 53 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ ชั้น บรมราชกุมารี ห้อง ชั้น 1 1293 1310 1348 1270 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09:11 น. 043-754235 Fax ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 54 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ ชั้น เลขาคณบดี ห้อง 2125 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:37 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 55 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ชั้น กองอาคารสถานที่ ห้อง 043 754044 1271 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:11 น. สายภายในขาด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 56 วงศ์นริน วงศ์นริน คณะสิ่งแวดล้อม ชั้น คณะสิ่งแวดล้อม ห้อง สำนักงานเลขานุการ 2731 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08:49 น. ย้ายคู่สายเข้าห้องสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 57 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ ชั้น บรมราชกุมารี ห้อง 43754235 1293 1310 1348 1270 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14:33 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
754235 เสีย ไม่มีสัญญาณ คลิกดูรายละเอียด
 58 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ชั้น กองอาคารสถานที่ ห้อง 043 754044 1271 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08:54 น. คู่สายชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 59 คมสันต์ คล้ายนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ทุกห้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เบอร์ภายในโทรติดต่อข 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13:41 น. เบอร์ภายในโทรติดต่อข้ามคณะไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 60 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น งานวิเทศสัมพันธ์ ห้อง ชั้น 2 1338 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13:11 น. ต้องการสายโทรศัพท์ จากตลับเข้าเครื่อง ยาว 6 เมตร
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 61 คุณอ้อม เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ ชั้น คณะพยาบาลศาสต์ ห้อง ชั้น 2 2318 2 ธันวาคม 2559 เวลา 11:37 น. เครื่องชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 62 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ สำนักยริการวิชาการ ชั้น อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม) ห้อง 1 043754411 754411 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:55 น. ไม่มีสัญญาณ แจ้งทีโอที
ดำเนินการเรียบร้อย
หนูกัดสายขาดต่อให้ใหม่ใช้งานปกติ คลิกดูรายละเอียด
 63 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 1 2670 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:54 น. ไม่มีสัญญาณ ติดต่อกลับ 2662
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 64 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 1 2671 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:53 น. ไม่มีสัญญาณ โทรกลับ 2662
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 65 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ห้องพักอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 1 2651 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:52 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 66 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุ มมส งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ชั้น บรมราชกุมารี ห้อง ห้องจัดรายการวิทยุ เจ้าหน้าที่ 1377. 754555 1228 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10:44 น. ย้ายจากชั้นล่าง ไปยังห้องใหม่ ชั้น 1 หน้าลิฟ
ดำเนินการเรียบร้อย
ย้ายและติดตั้งทั้งเบอร์ภายในและภายนอก คลิกดูรายละเอียด
 67 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง - 043754015 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52 น. สัญญาณไม่มา แจ้ง ทีโอที
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 68 ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ห้อง RN1-103 panupong.k 2006 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:02 น. เสียงเบา และขาดหาย
ดำเนินการเรียบร้อย
ต่อสายสัญญาณเข้าใหม่(ยืมเบอร์งานรับปริญญา) คลิกดูรายละเอียด
 69 นวพัสส์ จันทร์เทพ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง - คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 6133 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น. เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 70 เพียรชัย คำสะอาด คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 317 เพียรชัย 4773 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:06 น. ชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 71 เพียรชัย คำสะอาด มนุษยศาสตร์ ชั้น มนุษยศาสตร์ ห้อง 407 เพียรชัย 4828 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:04 น. ชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 72 ไพฑูรณ์ ศรีพลลา คณะพยาบาล ชั้น 1 ห้อง 1 สำนักคอมพิวเตอร์ 2455 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:01 น. ชุมสายโทรศัพท์ คณะพยาบาล ไม่ทำงานทั้งชุมสาย
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 73 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง สำนักงาน 043 754357 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:37 น. คู่สาย ชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 74 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ พัฒนานิสิต (เทพพร) ชั้น พัฒนานิสิต (เทพพร)คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 1 4525 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:35 น. ไม่มสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 75 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ห้องวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 1 4502 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:33 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
ย้ายหัวเครื่องใหม่ คลิกดูรายละเอียด
 76 ผกานุช เหล่าพิเดช สำนักวิทยบริการ ชั้น วิทยบริการ A ห้อง กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 1 ผกานุช 2492 และ 2432 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:31 น. ต้องการสลับขั้วสาย เบอร์ 2492 ไปเป็น 2432 และสลับ เบอร์ 2432 เป็น 2492
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 77 - - สนง ศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ห้อง 1 - 2115 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:36 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 78 1225 เจ้าหน้าที่ โอเปอเรเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ ชั้น บรมราชกุมารี ห้อง 1 1226 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:15 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 79 เก๋ กองอาคาร กองอาคารสถานที่ ชั้น ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ ห้อง 1362 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:11 น. นำเครื่องมาซ่อม (ต้อม)
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 80 เก๋ เก๋ ผอ.กองอาคาร ชั้น ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ ห้อง 043-754044 1316 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 81 2121 2121 เลขานุการ คณะนิติศาสตร์ ชั้น ราชนครินทร์ ห้อง 2119 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:27 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 82 - - ศีลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง - - 3626 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15:32 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 83 - - งานพิธีการ ชั้น งานพิธีการ ห้อง 1358 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15:12 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 84 - - พยาบาลศาสตร์ ชั้น ชั้น2 ห้อง งานพัสดุ - 2368 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09:21 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 85 นฤทิพย์ เจริญหล้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น สำนักงาน ห้อง C201 สำนักงาน 6183 21 ตุลาคม 2559 เวลา 11:14 น. ไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อและติดต่อภายในไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 86 - - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ห้อง 043 754317, 043-754429 043 754317 -754137 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:11 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 87 - - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้น ชั้น 1 ห้อง - - ติดตั้งใหม่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:09 น. ย้ายสำนักงานจากชั้น3 ลงมาชั้น 1
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 88 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ตึกแปดเหลี่ยม คณะศึกษาศาสต์ ชั้น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 6239 18 ตุลาคม 2559 เวลา 11:31 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 89 งานสารบรรณ งานสารบรรณ งานสารบรรณ ชั้น ผู้อำนวยการกองกลาง ห้อง ผู้อำนวยการกองกลาง 1311 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10:45 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 90 คุณอ้อม คุณอ้อม คณบดี คณะพยาลาลศาสตร์ ชั้น คณะพยาบาลศาสจร์ ห้อง ชั้น 2 2330 2330 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10:44 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 91 เอื้ออารี เอื้ออารี ห้องจดหมายเหตุ ชั้น สำนักวิทยบริการ ตึก บี ห้อง ชั้น 4 2494 2494 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10:31 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 92 เกรียงไกร นามพุทธา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น SC2 ห้อง หลายเบอร์/หลายห้อง ครับ kriengkrai.n 1143-1142-1160-และอี 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13:06 น. มีหลายเบอร์ที่เสียแบบเป็น2 อาการครับ 1.เสียงเบา มีสัญญาณรบกวน 2.ไม่มีสัญญาณเลย
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 93 - - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชั้น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ห้อง 043 754385 - 3786 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13:38 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 94 - - กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ห้อง - - 043-754241 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13:33 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 95 ทศพล เจริญผล กองทะเบียนและประมวลผล ชั้น กลุ่มงานประมวลผล ห้อง สำนักงานกองทะเบียนฯ นายทศพล เจริญผล 1209 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:30 น. ไม่มีสัญญาณเสียง
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 96 - - สำนักวิทยบริการ ชั้น สำนักงานเลขา ชั้น 2 ห้อง - ผอ.สำนักวิทยบริการ 2401 4 ตุลาคม 2559 เวลา 15:41 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 97 - - บรรพชีวิน ชั้น ไดโนเสาร์ ห้อง - - 2814 4 ตุลาคม 2559 เวลา 15:40 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 98 ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ห้อง RN1-103 panupong.k 2006 30 กันยายน 2559 เวลา 14:55 น. ไม่ได้ยินเสียงคนโทรมา และมีเสียงลม
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 99 ธิรดา บุญโชติยกุล คณะสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น คณะสิ่งแวดล้อมฯ ห้อง 2722 ธิรดา 2722 29 กันยายน 2559 เวลา 11:21 น. โทรศัพท์ภายในของคณะฯ ทุกหมายเลขโทรติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ แต่โทรติดต่อกับหน่วยงานภายในคณะฯ ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
การ์ดเชื่อมต่อมายังโซนคณะพยาบาลมีปัญหา ทำให้ โทรข้ามมาไม่ได้ คลิกดูรายละเอียด
 100 สุรสิทธิ์ คำศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องภาควิชาศิลปะการแสดง สุรสิทธิ์ คำศรี / อ.นฤทร์บดินทร์ สาีพัน 3626 29 กันยายน 2559 เวลา 09:37 น. ไม่มีเสียงอะไรเลยคับ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 101 - - สำนักวิทยบริการ ชั้น สำนักงานเลขา ชั้น 2 ห้อง - - 2406 27 กันยายน 2559 เวลา 09:16 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 102 - - สำนักวิทยบริการ ชั้น สำนักงานเลขา ชั้น 2 ห้อง - - 2493 27 กันยายน 2559 เวลา 08:57 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 103 คมสันต์ คล้ายนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง - คณะศิลปกรรมศาสตร์ เบอร์ภายในโทรติดต่อข 26 กันยายน 2559 เวลา 13:46 น. เบอร์ภายในโทรติดต่อข้ามคณะไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
การ์ดเชื่อมต่อมายังโซนคณะพยาบาลมีปัญหา ทำให้ โทรข้ามมาไม่ได้ คลิกดูรายละเอียด
 104 นฤมล - อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง - 043754015 26 กันยายน 2559 เวลา 11:36 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 105 - -- สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด ชั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด ห้อง 043-754060 26 กันยายน 2559 เวลา 09:59 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 106 - - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ห้อง 043 754317, 043-754429 26 กันยายน 2559 เวลา 09:58 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 107 - - คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ ห้อง ห้องสำนักงานเลขาฯ 2320 22 กันยายน 2559 เวลา 10:35 น. สายขาด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 108 - - คณะเภสัช ชั้น ชั้น 3 ห้อง - - 2671 21 กันยายน 2559 เวลา 10:01 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 109 จรัญ รัตนทิพย์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น โรงอาหารเก่าชั้น 2 ห้อง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - 1754, 1755, 1756, 17 21 กันยายน 2559 เวลา 09:43 น. เครื่องคู่สาย(ไม่รู้เรียกถูกรึป่าว)มีปัญหาครับ มันดังแต๊ก ๆ และมีไฟกระพริบที่พอร์ท Lan ตลอดเลย
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 110 - - กองอาคารสถานที่ ชั้น หลังตึกอธิการ ห้อง - - 1272 20 กันยายน 2559 เวลา 10:06 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 111 1177 1177 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น ห้องพิพิธภัณฑ์หอย ห้อง sc2 405 1149 19 กันยายน 2559 เวลา 14:31 น. 1177
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 112 - - รร.สาธิตประถม ชั้น อนุบาล หลัง ท่องเที่ยว ห้อง - - - 19 กันยายน 2559 เวลา 11:45 น. สายสัญญาณขาด ตกลงมาบนพื้นดิน
ดำเนินการเรียบร้อย
เก็บสายเรียบร้อย คลิกดูรายละเอียด
 113 - - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ชั้น งานการเงิน ห้อง 043 754315 1723 19 กันยายน 2559 เวลา 11:29 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 114 - - งานธุรการ-เงินรับฝาก ชั้น งานธุรการ-เงินรับฝาก ห้อง 1306 19 กันยายน 2559 เวลา 11:28 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 115 - - สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น สำนักวิทยบริการ บี ชั้น 3 ห้อง - - 2499 19 กันยายน 2559 เวลา 11:20 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
สลับพอร็ต คลิกดูรายละเอียด
 116 - - สำนักวิทยบริการ ชั้น วิทยบริการ เอ ห้อง - - 2492 19 กันยายน 2559 เวลา 11:19 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
สลับพอร็ต คลิกดูรายละเอียด
 117 - - ศูนย์ความร่วมมือ ชั้น บรรพชีวิน ห้อง - - 1730 19 กันยายน 2559 เวลา 11:18 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 118 - - คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น รองคณบดีฝ่ายบริหาร ห้อง 043-754247 1170 19 กันยายน 2559 เวลา 11:18 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 119 - - คณะเภสัช ชั้น งานการเงิน ห้อง สำนักงาน 2663 19 กันยายน 2559 เวลา 11:14 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 120 - - คณะเภสัช ชั้น งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่ ห้อง 2659 19 กันยายน 2559 เวลา 11:13 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 121 คมสันต์ คล้ายนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง FA 107 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3610 ,3609, 3597 19 กันยายน 2559 เวลา 10:27 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 122 - - คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น วิทยาการสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 303 อ.พฤก ติดตั้งใหม่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11:51 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 123 - - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ชั้น งานบริการโทรศัพท์ ห้อง 043 754315 043 754315 16 กันยายน 2559 เวลา 11:33 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 124 - - สำนักงานอธิการบดี ชั้น ฝ่ายประกันคุณภาพ ห้อง 1375 16 กันยายน 2559 เวลา 11:32 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 125 - - หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ชั้น หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ห้อง 1318 16 กันยายน 2559 เวลา 09:22 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 126 - - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ชั้น ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ห้อง - 043 754313 15 กันยายน 2559 เวลา 10:55 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 127 - - บรรพขีวิน ชั้น บรรพชีวิน ห้อง - - 3049 14 กันยายน 2559 เวลา 11:07 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 128 - - คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น sc2 ห้อง 205 - 1155 13 กันยายน 2559 เวลา 08:45 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
สายขาด คลิกดูรายละเอียด
 129 ธวัชชัย แฝงลำดวน เทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 234 สำนักงานเลขานุการ 1802 6 กันยายน 2559 เวลา 15:38 น. ต้องรีบูตใหม่ถึงจะใช้ได้ ได้รับ ip แต่ไม่สามมารถใช้ได้ครับ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 130 - - คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ ห้อง ห้องสำนักงานเลขาฯ 2320 5 กันยายน 2559 เวลา 09:35 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
เปลี่ยนพร็อท คลิกดูรายละเอียด
 131 - - โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง 043-754380 1384 1 กันยายน 2559 เวลา 13:57 น. สัญญาณหายเป็นบางครั้ง ตัดเอง
ดำเนินการเรียบร้อย
เปลี่ยนคู่สาย คลิกดูรายละเอียด
 132 - - สำนักงานอธิการบดี ชั้น หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ห้อง ห้องงานพิธีการ 1379 1 กันยายน 2559 เวลา 10:13 น. ต้องการเปลี่ยนเครือง เครื่องเก่ามาก
ดำเนินการเรียบร้อย
เปลี่ยนเครื่อง คลิกดูรายละเอียด
 133 สยาม ไพรสนธิ์ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชั้น อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ห้อง สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 1730 31 สิงหาคม 2559 เวลา 11:36 น. เวลายกหู ไม่มีสัญาณเสียง เงียบสนิด
ดำเนินการเรียบร้อย
ipphone เสีย คลิกดูรายละเอียด
 134 ไชยา ฆารเจริญ คณะสถาปัตย์ฯ ชั้น ทุกชั้น ห้อง ทุกห้อง ตี๋ 043754381 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13:45 น. เบอร์ภายใน โทรออกนอกคณะฯ ไม่ได้ครับ โทรได้แต่ภายในคณะฯ
ดำเนินการเรียบร้อย
รีเซ็ทการ์ดที่การเมืองแล้วใช้งานได้ปกติ คลิกดูรายละเอียด
 135 - - สำนักกิจการหอพัก ชั้น สำนักกิจการหอพัก ห้อง 043 754418 043754418 29 สิงหาคม 2559 เวลา 15:27 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
แจ้ง tot แล้ว ไม่มีสัญญาณจากtot คลิกดูรายละเอียด
 136 - - คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ ห้อง 1143 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14:27 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 137 - - ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา การโรงแรม ห้อง 043-970763 043-970763 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14:03 น. -
ดำเนินการเรียบร้อย
สัญญาณไม่มาจา TOT แจ้งTOTแล้ว คลิกดูรายละเอียด
 138 - - คณะการบัญชีและการจัดการ ชั้น -- ห้อง - - - 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10:01 น. ย้ายเลขหมาย
ดำเนินการเรียบร้อย
เดินสายใหม่ คลิกดูรายละเอียด
 139 ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ห้อง RN1-107 panupong.k 043754055 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11:20 น. ขอย้ายสายโทรศัพท์จากห้อง RN-107 เป็นห้อง RN-103 เพราะมีคววามจำเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
ดำเนินการเรียบร้อย
แจ้ง tot แล้ว คลิกดูรายละเอียด
 140 - - เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ชั้น เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ห้อง 1370 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:48 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 141 - - กองอาคารสถานที่ ชั้น บ่บำบัดน้ำเสีย ห้อง - - - 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:04 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 142 - - สำนักงานอธิการบดี ชั้น เลขานุการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ห้อง 043-754237 1370 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09:09 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 143 ไชยา ฆารเจริญ สถาปัตย์ฯ ชั้น 1 ห้อง สำนักงานเลขาฯ ละเอียด 043754381 16 สิงหาคม 2559 เวลา 16:41 น. โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 144 - - กองบริการการศึกษา ชั้น โรงอาหาร ห้อง - - 1202 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13:44 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
สายชำรุด คลิกดูรายละเอียด
 145 - - สำนักงานอธิการบดี ชั้น เลขานุการอธิการบดี ห้อง 043-754242 754242 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09:17 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
หนูกัดสายขาด เดินสายใหม่ เรียบร้อย คลิกดูรายละเอียด
 146 ชณิดาภา วุฒิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น อาคารCชั้น3ห้องC303 ห้อง 303 ชณิดาภา 6186 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15:20 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
เสียบสาย utp ตั้งค่าให้ใหม่แล้ว คลิกดูรายละเอียด
 147 งานสารบรรณ งานสารบรรณ งานสารบรรณ ชั้น 1 ห้อง 1 งานสารบรรณ 754235 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11:26 น. เสียงรบกวน
ดำเนินการเรียบร้อย
สายขาด ต่อสายให้แล้วครับ คลิกดูรายละเอียด
 148 สุชาต สุชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.นิรุวรรณ) ห้อง 4537 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11:01 น. ชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
ดำเนินการเรียบร้อย คลิกดูรายละเอียด
 149 ปรัชญา - คณะวิทศวะ ชั้น 1 ห้อง 1 ปรัชญา เพิ่มใหม่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09:26 น. เพิ่มเบอร์
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 150 ชณิดาภา วุฒิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น อาคารCชั้น3ห้องC303 ห้อง 303 ชณิดาภา 6186 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10:35 น. ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเรียบร้อย
ไม่มีกุญแจเข้าห้อง คลิกดูรายละเอียด
 151 ชณิดาภา วุฒิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น อาคารCชั้น3ห้องC303 ห้อง 303 ชณิดาภา 6186 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:26 น. ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
ดำเนินการเรียบร้อย
ไม่มีคนเปิดห้อง คลิกดูรายละเอียด
 152 โทรศัพท์ โทรศัพท์ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ชั้น ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ห้อง 043 754044 1271 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:46 น. มีสัญญาณรบกวน
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
 153 โทรศัพท์ งานโทรศัพท์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น ภาควิชาชีววิทยา ห้อง 043-754245 ภาควิชาชีววิทยา 1120 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:53 น. เครื่องเสีย ยกหูขึ้นไม่รับสาย
ดำเนินการเรียบร้อย
เปลี่ยนเครือง คลิกดูรายละเอียด
 154 ศีลปกรรม ศีบปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 043 754384 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:16 น. เสีย
ดำเนินการเรียบร้อย
754384 เสียงไม่ชัดเจน แจ้ง tot แล้ว คลิกดูรายละเอียด
 155 สนง.คณะพยายบาลศาสตร์ สนง.คณะพยายบาลศาสตร์ 1 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง สนง.คณะพยาบาลศาสตร์ สนง.คณะพยาบาลศาสตร์ 2318 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:19 น. เครื่องชำรุด
ดำเนินการเรียบร้อย
คลิกดูรายละเอียด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>