งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
วันที่แจ้งซ่อม :
 
คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์:
 
อาคาร/ชั้น :
 
ห้อง/เลขห้อง :
 
ผู้ใช้งาน :
 
คำนำหน้า :
 
ชื่อ :
 
สกุล :
 
สถานะ :
 
เลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย :
 
*ระบุเลขหมายโทรศัพท์ที่เสีย
กลู่ม:
 
เลขหมายติดต่อกลับ:
 
*ระบุเลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
สาเหตุ/อาการเบื้องต้น :
 
*ให้แจ้งอาการเสียเบื้องต้นให้ทราบด้วย
อื่น ๆ :