ข้อมูลโทรศัพท์
งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์

 ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์  แบบฟร์อมแจ้งโทรศัพท์  แสดงรายการแจ้งซ่อม  แสดงสรุปรายงานการแจ้งซ่อม  พิมพ์รายงานการแจ้งซ่อม (Excel)  คู่มือการใช้งาน  คู่มือสมาร์ทโฟน
 เบอร์โทรศัพท์
ฟร์อมแจ้งซ่อมงานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์
รายละเอียดหมายเลขที่เสีย
รายละเอียดผู้แจ้ง

ยกเลิก