Telephone MSU 

ข้อมูลโทรศัพท์เบอร์ตรง TOT

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์กลางมหาวิทยาลัย โทร. 043-754333 ,043-754321-40

ข้อมูลโทรศัพท์เบอร์ตรง TOT
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่ออาคาร/ชั้น ห้อง เบอร์โทรศัพท์ กลุ่ม สถานะ
1คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีภาควิชาเคมี043-754246ภายนอกปกติ
2คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาภาควิชาชีววิทยา043-754245ภายนอกปกติ
3คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์043-754244ภายนอกปกติ
4กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต043-784388ภายนอกปกติ
5ศึกษาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา043-754440ภายนอกปกติ
6บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย043-754412ภายนอกปกติ
7ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา043-721733ภายนอกปกติ
8ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา043-721788ภายนอกปกติ
9คณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ043-743174ภายนอกปกติ
10สำนักงานโครงการดุษฎีบัณฑิตสำนักงานโครงการดุษฎีบัณฑิตสำนักงานโครงการดุษฎีบัณฑิต043-743175ภายนอกปกติ
11สำนักงานเลขานุการคณะสำนักงานเลขานุการคณะสำนักงานเลขานุการคณะ043-721764ภายนอกปกติ
12ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุคต์ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุคต์ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุคต์043-722144ภายนอกปกติ
13สายตรงห้องเภสัชสายตรงห้องเภสัชสายตรงห้องเภสัช043-725195ภายนอกปกติ
14ศูนย์บริการทางการแพทย์(ขามเรียง)ศูนย์บริการทางการแพทย์(ขามเรียง)ศูนย์บริการทางการแพทย์(ขามเรียง)043-754401ภายนอกปกติ
15ศูนย์บริการทางการแพทย์ศูนย์บริการทางการแพทย์ศูนย์บริการทางการแพทย์043-722031ภายนอกปกติ
16สายตรงปรีคลินิคสายตรงปรีคลินิคสายตรงปรีคลินิค043-754121ภายนอกปกติ
17สายตรงวิชาการสายตรงวิชาการสายตรงวิชาการ043-722393ภายนอกปกติ
18สายตรงงานพัสดุสายตรงงานพัสดุสายตรงงานพัสดุ043-722072ภายนอกปกติ
19สายตรงคณบดีสายตรงคณบดีสายตรงคณบดี043-712993ภายนอกปกติ
20งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์043-712992ภายนอกปกติ
21ศูนย์หนังสือคลังสินค้าเขตพื้นที่ในเมืองคลังสินค้าเขตพื้นที่ในเมือง043-970587ภายนอกปกติ
22สำนักงาานศูนญไปรษณีย์สำนักงาานศูนญไปรษณีย์สำนักงาานศูนญไปรษณีย์043-754402ภายนอกปกติ
23ศูนย์เครื่องมือกลางศูนย์เครื่องมือกลางศูนย์เครื่องมือกลาง043-754068ภายนอกปกติ
24ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษาห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา การโรงแรมห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา การโรงแรม043-970763ภายนอกปกติ
25ห้องสำนักงาน ชั้น 1ห้องสำนักงาน ชั้น 1ห้องสำนักงาน ชั้น 1043-970962ภายนอกปกติ
26สำนักงานฝ่ายวิชาการสำนักงานฝ่ายวิชาการสำนักงานฝ่ายวิชาการ043-970754ภายนอกปกติ
27ห้องสำนักงานเลขานุการคณะห้องสำนักงานเลขานุการคณะห้องสำนักงานเลขานุการคณะ043-970753ภายนอกปกติ
28โรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอนโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอนโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอน043-754237ภายนอกปกติ
29โรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอนโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอนโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อการเรียนการสอน043-722834ภายนอกปกติ
30อาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารแสดงสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม043-754015ภายนอกปกติ
31สถานีวิทยุ มมส งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์บรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754556ภายนอกปกติ
32สำนักงานอธิการบดีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์043-754380ภายนอกปกติ
33สำนักงานอธิการบดีงานยานยนต์งานยานยนต์043-754375ภายนอกปกติ
34ผอ.กองอาคารฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ กองอาคารสถานที่043-754044ภายนอกปกติ
35สำนักงานอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่043-754254ภายนอกปกติ
36สำนักงานอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์043-754241ภายนอกปกติ
37สำนักงานอธิการบดีโครงการบริการการศึกษาโครงการบริการการศึกษา043-754376ภายนอกปกติ
38กองแผนงาน (ผู้อำนวยการ)บรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754312ภายนอกปกติ
39สำนักงานอธิการบดีกองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่043-754255ภายนอกปกติ
40สำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย043-754238ภายนอกปกติ
41สำนักงานอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพ043-754313ภายนอกปกติ
42สำนักงานอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฝ่ายพัฒนาบุคลากร043-754378ภายนอกปกติ
43สำนักงานอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร043-754237ภายนอกปกติ
44สำนักงานอธิการบดีเลขานุการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเลขานุการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร043-754237ภายนอกปกติ
45สำนักงานอธิการบดีโครงการสหกิจศึกษาโครงการสหกิจศึกษา043-754377ภายนอกปกติ
46สำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา043-754236ภายนอกปกติ
47สำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา043-754377ภายนอกปกติ
48สำนักงานอธิการบดีงานพัสดุงานพัสดุ043-754237ภายนอกปกติ
49งานสารบรรณบรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754235ภายนอกปกติ
50สำนักงานอธิการบดีกองคลังกองคลัง043-754238ภายนอกปกติ
51สำนักงานอธิการบดีกองคลังกองคลัง043-754446ภายนอกปกติ
52สำนักงานอธิการบดีกองคลังและพัสดุกองคลังและพัสดุ043-754311ภายนอกปกติ
53สำนักงานอธิการบดีกลุ่มงานคลังและบัญชีกลุ่มงานคลังและบัญชี043-754447ภายนอกปกติ
54สำนักงานอธิการบดีงานทะเบียนงานทะเบียน043-754234ภายนอกปกติ
55สำนักงานอธิการบดีเลขานุการอธิการบดีเลขานุการอธิการบดี043-754242ภายนอกปกติ
56สำนักงานอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดี043-754243ภายนอกปกติ
57คณะสาธารณสุขศาสตร์ตรวจสอบภายใน (นิรมล)ตรวจสอบภายใน (นิรมล)043-754421ภายนอกปกติ
58คณะสาธารณสุขศาสตร์ธุรการ (วิไลลักษณ์)ธุรการ (วิไลลักษณ์)043-754353ภายนอกปกติ
59คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เลขานุการ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเลขานุการ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก043-754366ภายนอกปกติ
60คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งานบุคคลงานบุคคล043-754369ภายนอกปกติ
61งานสารบรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์043-754361ภายนอกปกติ
62คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ043-754371ภายนอกปกติ
63สถานีวิทยุกระจายเสียงฯสถานีวิทยุกระจายเสียงฯสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ043-754555ภายนอกปกติ
64สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย (สาขาย่อย มมส)สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย (สาขาย่อย มมส)สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย (สาขาย่อย มมส)043-754088ภายนอกปกติ
65ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส)ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส)ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส)043-754141ภายนอกปกติ
66ธนาคารกรุงเทพ (สาขาย่อย มมส)ธนาคารกรุงเทพ (สาขาย่อย มมส)ธนาคารกรุงเทพ (สาขาย่อย มมส)043-754611ภายนอกปกติ
67สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม043-754238ภายนอกปกติ
68หน่วยโภชนบริการหน่วยโภชนบริการหน่วยโภชนบริการ043-754238ภายนอกปกติ
69ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 3 บ้านท่าขอนยาง)ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 3 บ้านท่าขอนยาง)ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 3 บ้านท่าขอนยาง)043-970234ภายนอกปกติ
70ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 2 อาคารบริการกลาง พลาซ่าร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 2 อาคารบริการกลาง พลาซ่า)ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 2 อาคารบริการกลาง พลาซ่า)043-754584ภายนอกปกติ
71ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 1 เทศบาล-โต้รุ่ง )ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 1 เทศบาล-โต้รุ่ง )ร้านยามหาวิทยาลัย (สาขา 1 เทศบาล-โต้รุ่ง )043-712502ภายนอกปกติ
72สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จำกัด043-754060ภายนอกปกติ
73งานสภาคณาจารย์งานสภาคณาจารย์งานสภาคณาจารย์043-754181ภายนอกปกติ
74สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด043-754642ภายนอกปกติ
75ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สกอ.) กรุงเทพฯศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สกอ.) กรุงเทพฯ02-6446695ภายนอกปกติ
76ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานีศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานีศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี042-246363ภายนอกปกติ
77ศูนย์ส่งเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)ศูนย์ส่งเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)ศูนย์ส่งเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)043-754192ภายนอกปกติ
78ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (สำนักวิทยบริการ)ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (สำนักวิทยบริการ)ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (สำนักวิทยบริการ)043-754358ภายนอกปกติ
79สำนักงานสำนักงานสำนักงาน043-754174ภายนอกปกติ
80ยูนิเพียวยูนิเพียวยูนิเพียว043-754175ภายนอกปกติ
81ศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือศูนย์หนังสือ043-754319ภายนอกปกติ
82ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)043-754431ภายนอกปกติ
83ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ043-754313ภายนอกปกติ
84ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD)ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD)ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD)043-754318ภายนอกปกติ
85ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา043-754373ภายนอกปกติ
86ศูนย์พัฒนาภาษาศูนย์พัฒนาภาษาศูนย์พัฒนาภาษา043-754371ภายนอกปกติ
87ศูนย์นวัตกรรมไหมศูนย์นวัตกรรมไหมศูนย์นวัตกรรมไหม043-754314ภายนอกปกติ
88ร้านไหมน้ำผึ้งร้านไหมน้ำผึ้งร้านไหมน้ำผึ้ง043-754430ภายนอกปกติ
89ศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์043-722144ภายนอกปกติ
90ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)043-722031ภายนอกปกติ
91ศูนย์บริการทางการแพทย์ศูนย์บริการทางการแพทย์ศูนย์บริการทางการแพทย์043-754401ภายนอกปกติ
92โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาฯ บริการวิชาการภายนอกโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาฯ บริการวิชาการภายนอกโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาฯ บริการวิชาการภายนอก043-743174ภายนอกปกติ
93โครงการดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์โครงการดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์โครงการดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์043-743175ภายนอกปกติ
94โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ043-754427ภายนอกปกติ
95โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม043-754380ภายนอกปกติ
96ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาทั่วไปผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาทั่วไปผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาทั่วไป043-754571ภายนอกปกติ
97สถาบันขงจื้อสถาบันขงจื้อสถาบันขงจื้อ043-723824ภายนอกปกติ
98สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)043-721686ภายนอกปกติ
99สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (นาดูน)สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (นาดูน)สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (นาดูน)043-797048ภายนอกปกติ
100สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช043-754407ภายนอกปกติ
101สำนักงานอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ)สำนักงานอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ)สำนักงานอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ)043-754443ภายนอกปกติ
102บ้านพักรับรองอธิการบดี (เขตพื้นที่ในเมือง)บ้านพักรับรองอธิการบดี (เขตพื้นที่ในเมือง)บ้านพักรับรองอธิการบดี (เขตพื้นที่ในเมือง)043-713461ภายนอกปกติ
103งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (คอนโด 3)งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (คอนโด 3)งานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร (คอนโด 3)043-754419ภายนอกปกติ
104สำนักงานกลุ่มพื้นที่ขามเรียงสำนักงานกลุ่มพื้นที่ขามเรียงสำนักงานกลุ่มพื้นที่ขามเรียง043-719830ภายนอกปกติ
105สำนักกิจการหอพัก (คณาสวัสดิ์)สำนักกิจการหอพัก (คณาสวัสดิ์)สำนักกิจการหอพัก (คณาสวัสดิ์)043-712146ภายนอกปกติ
106สำนักกิจการหอพักสำนักกิจการหอพักสำนักกิจการหอพัก043 754418ภายนอกปกติ
107สำนักพิมพ์ / โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักพิมพ์ / โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักพิมพ์ / โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม043 722312ภายนอกปกติ
108สำนักบริการวิชาการสำนักบริการวิชาการสำนักบริการวิชาการ043 754441ภายนอกปกติ
109สำนักคอมพิวเตอร์งานสารบรรณและการประชุมงานสารบรรณและการประชุม043 754350ภายนอกปกติ
110สำนักคอมพิวเตอร์อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3081-975405ภายนอกปกติ
111สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ043 754358ภายนอกปกติ
112สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการ (ที่ทำการศรีสวัสดิ์)สำนักวิทยบริการ (ที่ทำการศรีสวัสดิ์)043 711162ภายนอกปกติ
113โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม043 754636ภายนอกปกติ
114โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม043 742830ภายนอกปกติ
115วิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์043 754385ภายนอกปกติ
116วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครอง043 754317ภายนอกปกติ
117คณะวัฒนธรรมศาสตร์คณะวัฒนธรรมศาสตร์คณะวัฒนธรรมศาสตร์043 742827ภายนอกปกติ
118คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)043 742823ภายนอกปกติ
119คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)043 742135ภายนอกปกติ
120คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง)043 970754ภายนอกปกติ
121คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์043 754353ภายนอกปกติ
122คณะวิทยาการสารสนเทศคณะวิทยาการสารสนเทศคณะวิทยาการสารสนเทศ043 754359ภายนอกปกติ
123คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์043 754384ภายนอกปกติ
124คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์043 754381ภายนอกปกติ
125คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์043 754316ภายนอกปกติ
126คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์043 754360ภายนอกปกติ
127คณะศึกษาศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะศึกษาศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะศึกษาศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)043 721764ภายนอกปกติ
128คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์043-754357ภายนอกปกติ
129คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์043 754247ภายนอกปกติ
130ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์ภาควิชาตะวันตกและภาษาศาสตร์043-754371ภายนอกปกติ
131คณะแพทย์ศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะแพทย์ศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะแพทย์ศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)043 712991ภายนอกปกติ
132คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เขตพื้นที่ขามเรียง)คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เขตพื้นที่ขามเรียง)คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เขตพื้นที่ขามเรียง)043 754085ภายนอกปกติ
133คณะการบัญชีและการจัดการคณะการบัญชีและการจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ043 754422ภายนอกปกติ
134คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง)คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง)043 711415ภายนอกปกติ
135กองบริการการศึกษาอาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม)อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม)043 754377ภายนอกปกติ
136งานทะเบียนงานธุรการงานธุรการ043-754055ภายนอกปกติ
137ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป043-754571ภายนอกปกติ
138ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ043-754313ภายนอกปกติ
139กองแผนงาน กลุ่มงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754240ภายนอกปกติ
140กองแผนงาน งานบริหาร การเงิน พัสดุ ธุรการบรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754240ภายนอกปกติ
141งานเลขานุการงานเลขานุการงานเลขานุการ043 754242ภายนอกปกติ
142งานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป043-754449ภายนอกปกติ
143กลุ่มงานพัสดุกลุ่มงานพัสดุกลุ่มงานพัสดุ043 754237ภายนอกปกติ
144กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์บรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754311ภายนอกปกติ
145กลุ่มงบประมาณเงินรายได้ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ043-754446ภายนอกปกติ
146ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่กองอาคารสถานที่กองอาคารสถานที่043 754044ภายนอกปกติ
147ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่043-754255ภายนอกปกติ
148ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่งานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป043 754378ภายนอกปกติ
149กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการงานวิจัยงานวิจัย043-754416ภายนอกปกติ
150กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการงานการเงินงานการเงิน043-754416ภายนอกปกติ
151กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการงานพัสดุงานพัสดุ043-754416ภายนอกปกติ
152กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ043-754416ภายนอกปกติ
153กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย กลุ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 043-754416ภายนอกปกติ
154กลุ่มงานกิจการต่างประเทศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ043-754241ภายนอกปกติ
155กลุ่มงานกิจการต่างประเทศงานโทรทัศน์งานโทรทัศน์043-754315ภายนอกปกติ
156กลุ่มงานกิจการต่างประเทศงานช่างเทคนิคงานช่างเทคนิค043-754556ภายนอกปกติ
157กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์บรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754315ภายนอกปกติ
158กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์งานบริการโทรศัพท์งานบริการโทรศัพท์043-754315ภายนอกปกติ
159สถานีวิทยุ มมส งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์บรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754555ภายนอกปกติ
160กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ043-754315ภายนอกปกติ
161กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ043-754241ภายนอกปกติ
162งานยานยนต์งานยานยนต์งานยานยนต์043-754375ภายนอกปกติ
163งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามงานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กรุงเทพ)งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กรุงเทพ)026446695 ภายนอกปกติ
164งานประสานงาน มมสตึกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯตึกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ02-6105439ภายนอกปกติ
165งานการประชุมบรมราชกุมารีบรมราชกุมารี043-754374ภายนอกปกติ
166รศ.ดร.ปรีชา ประเทพารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย087-224669ภายนอกปกติ
167รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาสรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย 081-873399ภายนอกปกติ
168อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 089-569449ภายนอกปกติ
169คณะวิทยาศาสตร์คณบดีคณบดี043-754248ภายนอกปกติ
170คณะวิทยาศาสตร์เลขานุการ คณบดีเลขานุการ คณบดี043-754248ภายนอกปกติ
171คณะวิทยาศาสตร์รองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดีฝ่ายบริหาร043-754247ภายนอกปกติ
172คณะวิทยาศาสตร์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย043-754247ภายนอกปกติ
173คณะวิทยาศาสตร์เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์043-754247ภายนอกปกติ
174คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์งานการเงิน(คุณโกสิน)งานการเงิน(คุณโกสิน)043-754381ภายนอกปกติ
175คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์งานบัญชี(คุณนิภาพรรณ)งานบัญชี(คุณนิภาพรรณ)043-754382ภายนอกปกติ
176คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์งานวิชาการ(คุณมยุรี)งานวิชาการ(คุณมยุรี)043-754383ภายนอกปกติ
177งานระบบโทรศัพท์ สำนักคอมพิวเตอร์อาคารบริการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์อาคารบริการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์085-754652ภายนอกปกติ
178สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์สำนักคอมพิวเตอร์043-754350ภายนอกปกติ
179ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส)ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส)ธนาคารทหารไทย (สาขาย่อย มมส)043-754143ภายนอกปกติ
180สำนักกิจการหอพักหอพักกันทรวิชัยหอพักกันทรวิชัย043-754305ภายนอกปกติ
181สำนักบริการวิชาการอาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม)อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเดิม)043-754411ภายนอกปกติ