Telephone MSU 

ข้อมูลโทรศัพท์ภายใน VOIP

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์กลางมหาวิทยาลัย โทร. 043-754333 ,043-754321-40

ข้อมูลโทรศัพท์ภายใน
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่ออาคาร/ชั้น ห้อง เบอร์โทรศัพท์ กลุ่ม สถานะ
1สำนักคอมพิวเตอร์สำนักคอมพิวเตอร์ ตึก บีชั้น 4 ห้อง 4161711IP Phoneปกติ