Telephone MSU 

ข้อมูลการแจ้งซ่อม

ติดตามการแจ้งซ่อม โทร 2505

ดำเนินการแล้วเสร็จ
# วันที่แจ้ง เบอร์ รายงานผล ข้อมูล ผู้ดำเนินการ
# วันที่แจ้ง เบอร์ รายงานผล ข้อมูล ผู้ดำเนินการ
122-02-2562043-754411ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
230-04-25626130ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
302-05-2562ทุกเลขหมายดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
404-03-2562043-754237ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-03
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
501-05-25621323ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-03
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
602-05-25622440ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-03
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
702-05-25622440ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-02
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
802-05-25623326, 3327ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-02
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
902-05-25621309ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-02
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1027-03-25621758ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-01
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1102-04-25621741-1745ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-01
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1218-04-25623447ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-05-01
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1319-04-25622383ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-30
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1419-04-25622363ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-30
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1519-04-25622556ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-30
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1624-04-25623300ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-26
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1725-04-2562043-754242ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-26
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1805-03-2562043-754408ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-25
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
1913-03-2562043-754375ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-25
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
2013-03-2562043-754374ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-23
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
2128-03-25621313ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2205-04-25621207ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2317-04-2562043754380ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2419-04-25621384ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2517-04-2562-ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-19
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2625-03-25621315ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-05
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2704-04-25621308ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-05
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2822-03-25621308ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-02
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2926-03-2562043-721686ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-02
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
3002-04-25621268ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-04-02
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3122-03-25621344ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3222-03-25621283ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3322-03-25621243ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3422-03-25621244ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3522-03-25621309ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3622-03-25621386ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3722-03-25621251ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3822-03-25621320ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3922-03-25621236ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4022-03-2562043-754446ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4119-03-25622003ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4221-03-2562043-754413ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4328-02-2562043-721764ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-15
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4411-03-25621348ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-15
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4514-03-25621208ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-15
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4614-03-25621207ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-15
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4714-03-25622114ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-15
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4804-03-25622071ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4905-03-2562043-754357ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5027-02-25621353ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-03-01
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5127-02-25622356ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-27
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5225-02-25621207ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-26
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5309-10-25613302ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5421-02-25623312ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5525-02-25621303ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5614-02-2562043-721686ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-14
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5705-11-25611271ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-08
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5806-02-25622405ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-08
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5918-01-2562043-754407ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-07
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
6031-01-25621298ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6104-02-2562043754443ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6206-02-25622405ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6307-02-25623034ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6401-02-25622118ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-02-01
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6530-01-25621261ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-30
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6623-01-25622124ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6723-01-25622455ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6823-01-25622435ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6907-01-2562043-754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-22
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7024-09-25613548ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7109-10-25613312ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7212-10-2561ขอติดตั้งใดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7326-10-25613593ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7406-11-25613046ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7506-11-2561043 754242ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7612-11-25611307ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7714-01-25622318ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7814-01-25622351ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
7917-01-25621265ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8017-01-2562เบอร์ภายในดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8118-01-25622114ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8231-08-2561043754360ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
8317-10-2561043-754416ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
8424-10-25612022ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8506-11-2561ชุมสายคณะเดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8608-11-25611221ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8721-11-2561043-754410ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8815-01-25621221,1222ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
8927-08-25613578ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
9031-08-2561043754556ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
9111-09-25616650ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
9212-09-2561043-754407ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: สัญญาณมีปัญหาจาก tot แจ้งtot เข้ามาตรวจสอบแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
9314-09-25616720ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: ตุ้สาขา ที่สถาบันขงจื้อ มีปํญหา รอแก้ไข
เอกชัย นาทันรีบ
9418-09-25610973305745ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
9504-10-2561043754429ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
9605-10-2561084-754400ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
9709-10-25613325ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
9819-10-25613626ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
9924-10-25613595 3596 ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10025-10-25613626ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10105-11-25613626 ,3625ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10206-11-25613626ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10306-11-25613625, 3613ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10414-12-25611352ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10520-12-25616720ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10603-01-25621359ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10707-01-2562043-754410ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10808-01-25624500ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
10915-01-25621251ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11015-01-25622501ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11117-01-25623303ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11212-09-2561043754357ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-24
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
11324-10-2561043754356ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-24
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
11423-11-25612384ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-24
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11521-12-2561043754015ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11621-12-25611730ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11721-12-25611731ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11812-12-25613017ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-19
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
11911-10-25611755ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12021-11-25613310ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12121-11-25613446ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-14
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12226-11-25611233ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-27
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12320-11-25612435ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12423-11-25612320ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12523-11-25612318ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12623-11-25612324ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12716-10-2561043754242ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
12826-10-25611738-1745ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-05
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
12925-10-25612022ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-26
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
13011-10-2561043754416ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
13117-09-25613598ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-12
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
13226-09-25614501ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-10
ผลการดำเนินงาน: ดำนเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
13301-10-25612321ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-09
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
13409-10-25612318ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-09
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
13505-10-25613714ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
13608-10-25611234ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
13708-10-25611357ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
13808-10-25611279ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
13903-10-2561043754388ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-05
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14025-09-25612403ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14128-09-25612685ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14201-10-25612322ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14301-10-25612432ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14401-10-25611210ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14518-09-25611741/1742/ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-27
ผลการดำเนินงาน: เสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14625-09-25611386ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-26
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14724-09-25612409ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-25
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
14819-09-2561043-754388ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
14920-09-25611313ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
15020-09-25611342ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
15121-09-25611277ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
15207-09-2561043754358ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-19
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
15303-09-2561043754358ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-13
ผลการดำเนินงาน: รับเรืองแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
15404-09-25611261ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-13
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
15523-08-2561043754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ แจ้งtot เพื่อเข้าตรวจสอบ
สถาพร ไชยปัญหา
15624-08-2561043-754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ แจ้งtot เพื่อเข้าตรวจสอบ
สถาพร ไชยปัญหา
15729-08-2561ขอเพิ่มเบอดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
สถาพร ไชยปัญหา
15807-09-2561043754676ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
15907-09-25611312ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
16010-09-25611315ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
16104-09-25613545ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-07
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
16204-09-2561043-754383ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-07
ผลการดำเนินงาน: ดพเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
16327-08-25611206-1211ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-31
ผลการดำเนินงาน: เนื่องจากสายไฟเบอร์ออฟติคที่อาคารโรงอาหารกลาง ชำรุด ทำให้เลขหมาย 1201 จนถึง 1225 ไม่สามารถใช้งานได้ งานระบบโทรศัพท์ แก้ไขเสร็จเรียบร้อยคับผม
เอกชัย นาทันรีบ
16427-08-25611216ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-31
ผลการดำเนินงาน: เนื่องจากสายไฟเบอร์ออฟติคที่อาคารโรงอาหารกลางชำรุด ทำให้เลขหมาย 1201 จนถึง 1225 ไม่สามารถใช้งานได้ งานระบบโทรศัพท์ แก้ไขเรียบร้อยครับผม
เอกชัย นาทันรีบ
16521-08-25613423,3424,ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-28
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
สถาพร ไชยปัญหา
16620-08-25613410ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-23
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
ศุภชัย มาฤทธิ์
16709-08-2561043754378ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ สัญญาณไม่มาจาก tot แจ้ง tot วันที่ 14 สค.61
สถาพร ไชยปัญหา
16820-08-25612426ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
สถาพร ไชยปัญหา
16920-08-25612766ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้ปกติแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
17020-08-25612622ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
17120-08-25612777ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้ปกติแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
17215-08-25611201ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-17
ผลการดำเนินงาน: เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก
เอกชัย นาทันรีบ
17314-08-25613545ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-15
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
17407-08-2561043 754352ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: ่แจ้งtot แล้ว 8 สค.61 เส็จแล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
17507-08-2561043754356ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้ว วันที่ 8 สค.61 ตรวจสอบแล้ว ไม่มีสัญญาณจากtot เส็จแล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
17607-08-25614779ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
17707-08-25614766ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเครื่องเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
17809-08-2561043-754380ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
17909-08-2561043-754-08ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: เรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
18014-08-25611253ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: การ์ดเสีย
สถาพร ไชยปัญหา
18114-08-2561043-754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: การ์ดเสีย
สถาพร ไชยปัญหา
18209-07-2561043-754373ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
18310-07-25613706ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
18402-08-2561043754055ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้ว 8 สค.61
ศุภชัย มาฤทธิ์
18507-08-25612119ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
18607-08-25612117ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
18707-08-25612119ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
18807-08-25611179ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: 0-11-24 4004 1179 เปลียน voip 1179
สถาพร ไชยปัญหา
18907-08-25611135ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: 0-11-14 4004 1135 เปลี่ยน voip
สถาพร ไชยปัญหา
19007-08-25611117ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: 0-2-18 4010 เปลี่ยน เป็น voip
สถาพร ไชยปัญหา
19103-08-25611298ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-03
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
19203-08-25612777ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-03
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
19331-07-25611358ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-02
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
19401-08-25612415ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-01
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
19531-07-25611201ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-31
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
19623-07-25611125ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-24
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
19713-07-25616650ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-23
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
19816-07-25613325ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-23
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
19919-07-25616234ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-23
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
20017-07-2561หลายเบอร์ ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-20
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
20120-07-2561043-754584ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-20
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
20217-07-25611202ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-19
ผลการดำเนินงาน: ต่อสายใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
20316-07-2561hhhดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-16
ผลการดำเนินงาน: ขอให้แจ้งซ่อมจริง ๆ นะครับ อย่าแกล้งกันนะครับ ทำให้แจ้งง่าย ๆ นะครับ ถ้าจะให้ล็อกอินก่อนจะยากเกินไป
สถาพร ไชยปัญหา
20411-07-25611129ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-13
ผลการดำเนินงาน: คู่สายชำรุด เปลี่ยนคู่สายใหม่ ใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
20503-07-2561043-754388ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-12
ผลการดำเนินงาน: ต่อสายใช้งานเรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
20610-07-2561043 754317ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-11
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
20703-07-2561043-754375ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-10
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
20803-07-2561043-754301ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-10
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
20906-07-2561-ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-10
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
21005-07-25614500ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-05
ผลการดำเนินงาน: แก้ไขเรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
21104-07-2561845151656ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-04
ผลการดำเนินงาน: เปลี่ยนเครื่อง
สถาพร ไชยปัญหา
21203-07-25612505ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-03
ผลการดำเนินงาน: ต่อสายใช้งานได้
สถาพร ไชยปัญหา
.